Lingsoft fortsätter som översättningspartner till Institutet för hälsa och välfärd

Lingsoft har vunnit Institutet för hälsa och välfärds (THL) upphandling av offentliga översättningstjänster, som består av tre delområden: allmänna översättningar för social- och hälsovårdssektorn, översättningar av informationshantering inom social- och hälsovården och rättsmedicinska översättningar. De viktigaste språkparen i översättningsarbetet är finska-svenska och finska-engelska, men vid behov levererar Lingsoft översättningar till alla språk som THL behöver, till exempel samiska, estniska eller arabiska. Vi tillhandahåller även översättningar  till finska från de språk som behövs.

I de allmänna översättningarna ingår både material för professionellt bruk och innehåll som publiceras, såsom webbtexter, utlåtanden, statistik och rapporter. Texterna behandlar olika ämnen med anknytning till THL:s ansvarsområden, såsom folkhälsan, hälsotillstånd samt ledningen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Delområdet informationshantering omfattar i synnerhet föreskrifter, definitioner, datastrukturer, anvisningar, handböcker, utbildningsmaterial och annat material i anslutning till informationshanteringen inom sektorn som är avsett för yrkesverksamma inom social- och hälsovården och leverantörer av IT-system. I de rättsmedicinska översättningarna ingår handlingar för utredning av dödsorsak, såsom dödsattester, utlåtanden om dödsorsak och obduktionsprotokoll.

Lingsoft är en nära översättningspartner som säkerställer smidigheten och tillgängligheten i THL:s flerspråkiga kommunikation i alla lägen. Utöver översättningarna omfattar tjänsterna bland annat textning av videor, språkkonsultation och jour i krissituationer. 

Tack vare det långa partnerskapet kan behoven tillgodoses väl 

Lingsoft har levererat mångsidiga språktjänster till THL i nästan 15 år. Ett av de senaste samarbetsprojekten var att översätta 5 000 begrepp inom internationell SNOMED CT-terminologi och lokalisera dem så att de passar hälso- och sjukvårdsmiljön i Finland.

Under coronapandemins mest hektiska period måste THL kunna dela information på flera språk i situationer som förändras mycket snabbt. För detta behov hos THL genomförde Lingsoft en snabböversättningstjänst som var och fortfarande är tillgänglig även för andra kunder. Samarbetet var mycket intensivt och i efterhand har man beräknat att det under 2020–2023 gjordes översättningar som hade med corona att göra i sammanlagt 28 olika språkpar. 
 

Back to news