Lingsofts taligenkänning övertygade socialservicen i Mellestra Nylands välfärdsområde

Keusote Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen logo

Mellersta Nylands välfärdsområde, Keusote, ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna samt för ordnande av räddningsväsendet och den specialiserade sjukvården i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Keusotes hälsovård har redan använt Lingsofts taligenkänningslösning Speech Service i några år. I denna lösning har taligenkänning integrerats med mobilappar i Lingsofts underleverantörs dikteringshanteringssystem. 

I slutet av 2023 beslutade välfärdsområdet att pröva en tidsbesparande lösning även inom socialservicen. 
”Inom Keusote har man utarbetat digitala planer för serviceområdena, där ett av målen är att göra det möjligt för yrkesverksamma att prova på taligenkänning”, förtydligar välfärdsområdets ICT-utvecklingschef Noora Nuutinen
”Utgångspunkten var att taligenkänning kunde vara särskilt användbart för längre texter och handlingar, till exempel inom barnskyddet, när man gör upp en vård- och fostringsplan”, fortsätter Nuutinen. 

Mångsidig testning inom flera olika serviceområden 

I pilotprojektet deltog under fyra månaders tid flera olika serviceområden: tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning, mentalvårds-, missbrukar- och socialtjänster för vuxna samt tjänster för barn, unga och familjer. Totalt var det tiotals personer som var med och testade lösningen. 

Syftet med testperioden var att samla erfarenheter av användningen av taligenkänning från olika användningsområden och mäta nyttan när det gäller att snabba på och förenkla klientanteckningar i olika situationer. Dessutom var målet att få en helhetsbild av den miljö där taligenkänning används inom socialservicen och utnyttja den för att göra arbetsflödet ännu smidigare. 

Pilotprojektet inleddes med kickoff-evenemang på vilka Lingsofts account manager Ville Parviainen introducerade användargrupperna i olika funktioner i och möjliga användningsområden för taligenkänningslösningen. Pilotprojektet omfattade också en kvarts support varje vecka, då testarna kunde dela erfarenheter och få praktiska tips från Lingsofts experter. 

Uppmuntrande erfarenheter 

Testarna dikterade texten framför datorn i sitt arbetsrum med utgångspunkt i minnesanteckningar. Mellan hembesöken användes en mobilapp till hjälp, vilket gjorde att vårdpersonalen direkt efter besöket enkelt och informationssäkert kunde registrera anteckningarna exempelvis i bilen. 

Noora Nuutinen berättar att en särskild grupp aktiva användare bildades från början av testperioden. ”Att använda en mobil upplevdes som särskilt användbart i det rörliga arbetet. Mötena med klienterna kunde lätt dikteras i mobilappen i väntan på granskning och överföring till klientdatasystemet”, konstaterar Nuutinen. 

Chefen för barnskyddsenheten Sonja Uosukainen berättar att deras arbetsgrupp hade konstaterat att taligenkänning är användbart särskilt för långa texter. Uosukainen förutspår att ”mobilappen skulle vara till störst nytta när man kan registrera anteckningarna direkt i bilen innan man åker vidare till nästa ställe.” 

Socialarbetaren Suvi Lehtimäki konstaterar att ”programmet har varit smidigt och enkelt att använda, och det har gjort att texterna har blivit betydligt snabbare och minskat arbetstiden som går åt till registreringar. Dessutom har programmet kunnat användas för att diktera texter även om jag går fram och tillbaka med hörlurar på, vilket också främjar arbetsergonomin och det blir inte så mycket stillasittande.” Lehtimäki försökte använda appen i alla anteckningar, till exempel vid upprättandet av klientjournaler och klientplaner. 

Samarbetet mellan Keusote och Lingsoft fungerade på det stora hela bra under hela pilotperioden. Lingsofts team var alltid tillgängligt och började genast utreda eventuella problem. Den kvarts support som hölls varje vecka upplevdes som viktig, eftersom den erbjöd en kanal med låg tröskel för yrkesverksamma att komma och be om hjälp med att använda taligenkänningsprogrammet. Samtidigt kunde de dela med sig av sina egna användarupplevelser och uppmuntra andra att prova användningssätt som visat sig vara bra. 

I slutet av pilotperioden konstaterade socialservicen att Lingsofts taligenkänning både underlättar och snabbar på arbetet och registreringen. På grund av att man sparade in på dyrbar tid och effektiviseringen av verksamheten beslutade Keusotes socialtjänster i december 2023 att börja använda Lingsoft Speech Service permanent.

Avainsanat