Transkribering – från tal till text

Vi transkriberar forskningsintervjuer, poddsändningar, dikteringar, samtal, tal, möten samt inspelningar av förhör och rättegångar på effektivt sätt med den noggrannhet som ändamålet kräver, oavsett antalet talare. 

Vi levererar högkvalitativa transkriberingstjänster på ett effektivt sätt och med rätt noggrannhet. En inspelning av talat ljud eller videomaterial, exempelvis en forskningsintervju, en poddsändning, ett webbinarium, diktering, ett telefonsamtal, ett tal, ett möte, ett förhör eller en rättegång transkriberas, det vill säga skrivs i textformat. 

Vid transkribering använder vi Lingsofts egna språkteknologiska lösningar, såsom taligenkänning och verktyg för kvalitetskontroll. Med hjälp av dem erbjuder vi en service av hög kvalitet som är snabb och kostnadseffektiv.

BEHOVET AV TRANSKRIBERING OCH TILLGÄNGLIGHET

 Mängden ljud- och bildmaterial ökar ständigt inom offentliga organisationer, forskningsinstitut och medier. För att materialet ska kunna analyseras, vidarebehandlas och arkiveras måste talinnehållet omvandlas till text. 

Efter att EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft måste organisationer som tillhandahåller offentliga tjänster tillhandahålla ett textmotsvarighet, eller en transkribering, för alla audiovisuella publikationer. Till exempelvis poddavsnitt måste man alltså producera en transkribering så att innehållet når alla möjliga användare. Professionell transkribering hjälper dig att nå ut till en bredare publik. 

Förutom tal kan transkribering användas för att berika texten med egenskaper som exempelvis beskrivningar av ljudmiljön eller för att skapa tidsstämplar i texten som kan användas för att koppla texten till talet. Beskrivande ord kan till exempel vara ord som beskriver ljudmiljön, såsom <musik> eller <vindens brus>. Eller så kan det vara relaterat till talarens humör eller avsikt, exempelvis <leende>, <suck> eller <skratt>. Med andra ord kan tal transkriberas till metatext, vilket förbättrar begripligheten och samtidigt tillgängligheten.

DE OLIKA NIVÅERNA AV TRANSKRIBERING 

Vi erbjuder transkribering på olika nivåer efter dina behov. Nivån anger hur detaljerad transkribering som krävs. Du kan välja mellan transkribering på standardspråk, exakt transkribering eller grundläggande, allmän, exakt eller samtalsanalytisk transkribering. 

GRUNDLÄGGANDE TRANSKRIBERING  

Innehållet i ljudinspelningen och de viktiga ljuden transkriberas noggrant, dock med hänsyn till textförståelsen: onödiga utfyllnadsord tas bort från transkriberingen och man kan göra meningsbyggnaden enklare för att förbättra läsbarheten. Eventuellt talspråk behålls. 

TRANSKRIBERING PÅ STANDARDSPRÅK  

Samma innehåll som i grundläggande transkribering, men utöver det tas eventuellt talspråk bort och görs om till allmänspråk. 

EXAKT TRANSKRIBERING

Utfyllnadsord, upprepningar, tvekan och ordlös kommunikation, såsom pauser, tas med i transkriberingen.  

SAMTALANALYTISK TRANSKRIBERING

En transkribering som innehåller markeringar enligt kundens behov, till exempel om intonation, överlappningar i talet, betoningar och pauslängder.

I behandlingen av flerspråkigt innehåll erbjuder vi även skrivtolkning från ett språk till ett annat.   
 

Vi tillhandahåller en transkriberingstjänst med den noggrannhetsnivå som kunden behöver, vilket beror på (hostar) ja, vilken typ av – eh – projekt det är.   grundläggande transkribering Vi tillhandahåller en transkriberingstjänst med den precision som kunden kräver, vilket i sin tur beror på typen av projekt.transkribering   på standardspråk Vi erbjuder en transkriberingstjänst på den detaljnivå som kunden kräver, beroende på typen av projekt.   exakt transkribering Vi tillhandahåller en transkriberingstjänst med den noggrannhetsnivå som kunden behöver, vilket beror på (hostar) ja, vilken typ av – eh – projekt det är.   samtalsanalytisk transkribering Vi tillhandahåller en transkriberingstjänst ↓med den (.) precision som kunden <behöver> , som: .hhh men det beror också på ((hostar)) ja (.) vilken typ av projekt det – eh – är.
Två leende män inspelar podcast

PLANERA OCH BESTÄLLA ETT TRANSKRIBERINGSPROJEKT

1. Ljudkvalitet  
Redan i inspelningens produktionsfas är det bra att uppmärksamma ljudkvaliteten. Se till att talarens röst hörs.   

2. Inspelningens längd  
Eventuella tomma eller irrelevanta delar kan redigeras bort vid behov.   

3. Inspelningens storlek  
Storleken har stor betydelse för hur smidig dataöverföringen och bearbetningen blir. Skicka en så lätt och liten fil som möjligt.  

4. Uppgifter vid beställningen
Vid beställningen ska du åtminstone ge oss information om: vilket eller vilka språk som talas i inspelningen, vilken nivå av transkription du vill ha, hur många talare det finns på inspelningen och om dialekter eller specialtermer används. 
 

KONTAKTA OSS

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här.