Litterointi - puheesta tekstiksi

Litteroimme tutkimushaastattelut, podcastit, sanelut, puhelut, puheet, kokoukset sekä kuulustelu- ja oikeudenkäyntitallenteet tehokkaasti ja tarkoitukseen sopivalla tarkkuudella, olipa puhujia yksi tai useampia.

Tuotamme laadukkaat litterointipalvelut tehokkaasti ja sopivalla tarkkuudella. Puhuttu äänitallenne tai videoaineisto esimerkiksi tutkimushaastattelu, podcast, webinaari, sanelu, puhelu, puhe, kokous-, kuulustelu- ja oikeudenkäyntitallenne litteroidaan eli kirjoitetaan tekstimuotoon.

Hyödynnämme litteroinnissa Lingsoftin omia kieliteknologia ratkaisuja, kuten puheentunnistusta ja laatutarkistimia. Niiden avulla palvelumme on laadukasta, nopeaa ja kustannustehokasta.

LITTEROINNIN TARVE JA SAAVUTETTAVUUS

Ääni- ja kuva-aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti julkisen hallinnon  organisaatioissa, tutkimuslaitoksissa ja viesintävälineissä. Jotta aineistoja voidaan analysoida, jatkokäsitellä ja arkistoida, täytyy puhesisältö muuttaa tekstiksi.

EU:n saavutettavuusdirektiivin voimaan astumisen jälkeen julkisen palvelun organisaatioiden tulee tarjota kaikille audiovisuaalisille julkaisuille tekstivastine eli litteraatti. Esimerkiksi podcast-jaksoille on siis tuotettava tekstivastine, jotta sisältö tavoittaa kaikki mahdolliset käyttäjät. Ammattitaitoinen litterointi auttaa tavoittamaan laajemman yleisön.

Puheen lisäksi litteroinnissa voidaan rikastaa tekstiä esimerkiksi ääniympäristöä kuvailevilla ominaisuuksilla tai tuottaa tekstiin aikaleimat, joiden perusteella teksti voidaan linkittaa puheeseen. Kuvailevat sanat voivat esimerkiksi olla ääniympäristöä kuvailevia sanoja kuten <musiikkia> tai <tuulen huminaa>. Tai puhujan tunnelmaan tai intentioon liittyviä kuten <hymähdys>, <huokaus> tai <naurahdus>. Eli puhetta voidaan siis litteroida metatekstiksi, jolla parannetaan ymmärrettävyyttä, ja samalla saavutettavuutta.

LITTEROINNIN ERI TASOT

Tarjoamme eri tasoista litterointia tarpeesi mukaan. Määritelty taso kertoo, kuinka yksityiskohtainen litterointi tarvitaan. Voit valita joko perustason, yleiskielisen litteroinnin, eksaktin litteroinnin tai keskusteluanalyyttisen litteroinnin.

PERUSLITTEROINTI 

Äänitallenteen sisältö ja merkityksellinen äänimaailma litteroidaan tarkasti ottaen kuitenkin huomioon tekstin ymmärrettävyys: litteraateista poistetaan turhia täytesanoja ja lauserakennetta voidaan sujuvoittaa luettavuuden parantamiseksi. Mahdollinen puhekielisyys säilytetään.

YLEISKIELINEN LITTEROINTI 

Sama sisältö kuin peruslitteroinnissa, mutta lisäksi mahdollinen puhekielisyys poistetaan ja muutetaan yleiskielelle.

EKSAKTI LITTEROINTI 

Täytesanat, toistot, epäröinnit ja sanaton viestintä, kuten tauot, sisällytetään litteraattiin. 

KESKUSTELUANALYYTTINEN LITTEROINTI

Litteraatti, joka sisältää asiakkaan tarpeiden mukaisia merkintöjä esimerkiksi intonaatiosta, puheen päällekkäisyyksistä, painotuksista ja taukojen pituuksista.

Monikieliseen aineistojen käsittelyyn tarjoamme myös tulkkauslitterointia kieleltä toiselle.     
 

Kaksi nauravaa mieltä kuulokkeet päässään äänitysmikrofonien kanssa. He nauhoittavat podcast-jaksoa. Jakson litteraatti löytyy hakukoneilla ja parantaa podcastin löydettävyyttä.

LITTEROINTIPROJEKTIN SUUNNITTELU JA TILAUS
 

1. Äänenlaatu
Tallenteen tuotantovaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota äänenlaatuun. Varmista, että puhujan ääni kuuluu. 

2. Tallenteen kesto
Mahdolliset tyhjät tai epärelevantit kohdat voi tarvittaessa editoida pois. 

3. Tallenteen koko
Koko vaikuttaa paljon aineiston siirtelyn ja käsittelyn sujuvuuteen. Lähetä mahdollisimman kevyt ja pieni tiedosto.

4. Tilausvaiheen tiedot
Tilausvaiheessa kerro meille ainakin: mitä kieltä tai kieliä äänitteellä puhutaan, minkä tasoinen litterointi halutaan, montako puhujaa äännitteellä on ja onko siinä käytetty murteita tai erikoissanastoa.

OTA YHTEYTTÄ

Voit täyttää tässä yhteydenottolomakkeen tai jättää tarkemman tarjouspyynnön liitteineen täällä. Toimitamme tarjouksen yhden työpäivän sisällä.