Lingsoft Language Services Oy:n yleiset toimitusehdot

YLEISTÄ
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Lingsoft Language Services Oy:n (jäljempänä Toimittaja) ja tilaajan (jäljempänä Tilaaja) välisissä kielipalveluita koskevissa toimeksiannoissa. Nämä ehdot astuvat voimaan 3.5.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

TILAAJAN JA TOIMITTAJAN VASTUU
Tilaajan vastuu
Tilaaja toimittaa Toimittajan käyttöön tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös apuaineistoa, kuten aiemmat vastaavat työt, termiluettelot, julkaisut, kuvat, videot ja muut hallussaan olevat perustiedot sekä muuta asiantuntija-apua. Tilaajan on myös annettava Toimittajalle sen pyytämät aineistoa koskevat selvitykset (esimerkiksi aineiston epäselvyyksistä tai puutteellisuuksista).
Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle työstettävän aineiston käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Tilaajan tulee myös sopia Toimittajan kanssa tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä esimerkiksi tekstin ulkoasusta.
Toimittajan vastuu
Toimittajan tulee työtä vastaanottaessaan tehdä toimeksiantoselvitys ja varmistaa, että se saa Tilaajalta riittävät tiedot voidakseen toimittaa sopimuksen mukaisen kielipalvelun. Mikäli Toimittaja ei saa riittäviä tietoja, sen tulee ilmoittaa siitä Tilaajalle.

HINNOITTELU JA HINTATARJOUKSET
Kielipalvelujen hinnoitteluperusteista, hinnasta ja maksuehdoista on sovittava etukäteen. Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: sopimuksen mukainen laatutaso, tekstin vaikeusaste, erikoisala, määrä ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edistyessä.

TOIMITUSAIKA
Työtä tilattaessa tulee sopia toimitusajasta. Mahdollisista aikataulun muutoksista osapuolet sopivat erikseen.

TIETOSUOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUS
Tilaaja ja Toimittaja pitävät salassa kaikki toisiltaan saamansa asiakirjat, oheisaineiston ja muut toimeksiantoon liittyvät tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske Toimittajaa sellaisten tietojen osalta, jotka Toimittaja on saanut jo ennen toimeksiantoa tai sen jälkeen oikeutetusti kolmannelta osapuolelta, joka ei ole edellyttänyt niiden salassapitoa ja joka ei ole saanut niitä suoraan tai välillisesti Tilaajalta. Tapauskohtaisesti voidaan määrittää erityinen tietosuoja koskemaan aineistoa ja tietoja, jotka Tilaaja tai Toimittaja määrää pidettäväksi luottamuksellisina.
Tilaaja ja Toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että tietosuojaa koskevia lakeja ja viranomaisten antamia määräyksiä noudatetaan.

TOIMITUKSEN KORJAAMINEN TAI MUUTTAMINEN SEKÄ TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN
Toimittajalle tulee 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa työssä sitä tarkastettaessa tai muuten todetuista puutteista tai virheistä. Toimittaja pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet sovitussa ajassa.
Jos Tilaaja haluaa tehdä toimitukseen muita kuin todetuista puutteista tai virheistä johtuvia muutoksia, ne tulee tehdä yhteistyössä Toimittajan kanssa. Toimittaja ei vastaa muutoksista, jotka Tilaaja tekee toimitukseen yksipuolisesti Toimittajan kanssa siitä sopimatta.
Kun toimitus toimitetaan Tilaajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, Tilaajan tulee antaa palautteensa Toimittajalle sovitussa ajassa. Toimittajan tulee ottaa palaute huomioon.
Toimittaja varaa itselleen oikeuden painettavaksi tarkoitetun tekstin oikolukuun.

TEKIJÄNOIKEUDET
Toimittajalla on toimitukseen tekijänoikeuslain (404/1961) tarkoittama tekijänoikeus ellei muuta sovita. Toimittaja luovuttaa käyttöoikeuden toimitukseen toimeksiannon vaatimassa laajuudessa ja tarkoituksessa.
Ellei toisin sovita, Toimittajalla on kaikki oikeudet sen tekemissä töissä muodostuneisiin käännösmuisteihin.

MAKSUT
Jos Tilaaja ei noudata Toimittajan kanssa sovittuja maksuehtoja, Toimittajalla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.

FORCE MAJEURE
Toimittajan tulee viipymättä ilmoittaa Tilaajalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Toimittajan että Tilaajan luopumaan toimeksiannosta, kuitenkin niin, että Tilaaja sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Toimittaja pyrkii kaikin tavoin auttamaan Tilaajaa, jotta toimeksianto voidaan antaa jonkun muun Toimittajan tehtäväksi.
Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa, äkillistä sairautta tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei Toimittaja ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla.

ERIMIELISYYDET JA TOIMITTAJAN KORVAUSVASTUU
Tilaajan ja Toimittajan väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Toimittajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.
Toimittajan korvausvastuu rajoittuu enintään toimeksiannosta saadun palkkion määrään. Toimittaja ei ole vastuussa toimituksesta johtuvista epäsuorista eikä välillisistä vahingoista.

MUUT EHDOT
Yleisten toimitusehtojen tulkinnassa noudatetaan Suomen lakia.
Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli Tilaajan kanssa ei ole sovittu muista toimitusehdoista.