ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR LINGSOFT LANGUAGE SERVICES OY

ALLMÄNT
Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas på uppdrag som gäller språktjänster mellan Lingsoft Language Services Oy (nedan Leverantören) och beställaren (nedan Beställaren).Dessa villkor träder i kraft den 3 maj 2021 och gäller tills vidare.

BESTÄLLARENS OCH LEVERANTÖRENS ANSVAR
Beställarens ansvar
Beställaren tillhandahåller Leverantören de dokument som behövs för det beställda arbetet och vid behov även hjälpmaterial, som tidigare motsvarande arbeten, termlistor, publikationer, bilder, videor och andra grundläggande uppgifter som beställaren förfogar över samt annan experthjälp. Beställaren ska också ge Leverantören de utredningar om materialet som Leverantören begär (till exempel om materialet är oklart eller bristfälligt). Beställaren ska meddela Leverantören om användningsändamålet och målgruppen för det material som ska bearbetas innan arbetet inleds. Beställaren ska också komma överens med Leverantören om granskningsförfarandet, leveranssättet och leveransformat samt till exempel textens utseende.

Leverantörens ansvar
Leverantören ska vid mottagandet av arbetet göra en uppdragsutredning och säkerställa att hen får tillräcklig information av Beställaren för att kunna tillhandahålla den avtalsenliga språktjänsten. Om Leverantören inte fått tillräckligt med information ska hen meddela Beställaren om detta.

PRISSÄTTNING OCH OFFERTER
Språktjänsternas prissättningsgrunder, pris och betalningsvillkor ska avtalas på förhand. Bland annat följande faktorer påverkar priset: den avtalsenliga kvalitetsnivån, textens svårighetsgrad, specialområde, mängd och leveranstid. Om ett exakt pris inte kan fastställas på förhand, ger vi vid behov en prisuppskattning som kan preciseras under arbetets gång.

LEVERANSTID
Vid beställning av arbete ska parterna komma överens om en leveranstid. Parterna avtalar separat om eventuella ändringar i tidtabellen.

DATASKYDD OCH KONFIDENTIALITET
Beställaren och Leverantören hemlighåller alla dokument, tilläggsmaterial och annan information i anslutning till uppdraget som de fått av varandra och som inte är offentligt tillgängliga under och efter avtalsförhållandet.
Sekretessplikten gäller inte Leverantören i fråga om sådan information som Leverantören redan före eller efter uppdraget med rätta har fått av en tredje part som inte har krävt sekretess och som inte har fått dem direkt eller indirekt av Beställaren. Från fall till fall kan ett särskilt dataskydd fastställas så att det gäller material och information som Beställaren eller Leverantören bestämmer att ska hållas konfidentiella. Beställaren och Leverantören ser inom sina egna ansvarsområden till att lagarna om dataskydd och myndigheternas föreskrifter följs.

RÄTTELSE ELLER ÄNDRING OCH INSPEKTION OCH ACCEPTERANDE AV LEVERANS
Leverantören ska inom 14 dygn underrättas om brister eller fel som Beställaren konstaterat i arbetet vid granskningen eller på annat sätt. Leverantören förbehåller sig rätten att korrigera konstaterade brister och fel inom överenskommen tid.

Om Beställaren vill göra andra ändringar i leveransen än sådana som beror på konstaterade brister eller fel, ska de göras i samarbete med Leverantören. Leverantören ansvarar inte för ändringar som Beställaren ensidigt gör i leveransen utan att komma överens om detta med Leverantören.

När leveransen skickas till Beställaren för granskning och godkännande, ska Beställaren ge sin respons till Leverantören inom överenskommen tid.
Leverantören förbehåller sig rätten att korrekturläsa text som är avsedd att tryckas.

UPPHOVSRÄTT
Leverantören har upphovsrätt till leveransen enligt upphovsrättslagen (404/1961) om inte annat avtalas. Leverantören överlåter nyttjanderätten till leveransen i den omfattning och i det syfte som uppdraget kräver.

Om inte annat avtalas har Leverantören alla rättigheter till översättningsminnen som bildats i arbetet.

BETALNINGAR
Om Beställaren inte följer de betalningsvillkor som avtalats med Leverantören, har Leverantören rätt att avbryta pågående uppdrag och fakturera för utfört arbete.

FORCE MAJEURE
Leverantören ska utan dröjsmål underrätta Beställaren om ett eventuellt oöverstigligt hinder (force majeure). Ett oöverstigligt hinder berättigar både Leverantören och Beställaren att avstå från uppdraget, dock så att Beställaren förbinder sig att betala för det arbete som redan utförts. Leverantören försöker på alla sätt hjälpa Beställaren så att uppdraget kan ges till någon annan Leverantör.
Med force majeure avses strejk, lockout, arbetskonflikt, uppror, naturkatastrof, krigstillstånd, plötslig sjukdom eller annat oöverstigligt hinder som tydligt kan påvisas ha inverkat på att Leverantören inte har kunnat genomföra uppdraget på överenskommet sätt.

MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH LEVERANTÖRENS ERSÄTTNINGSANSVAR
Meningsskiljaktigheter mellan Beställaren och Leverantören bör lösas genom medling. Meningsskiljaktigheter som inte kan medlas avgörs enligt finsk lag i tingsrätten på Leverantörens hemort eller i Helsingfors tingsrätt.
Leverantörens ersättningsansvar begränsas högst till beloppet av arvodet för uppdraget. Leverantören ansvarar inte för indirekta skador som beror på leveransen.

ÖVRIGA VILLKOR
Vid tolkningen av de allmänna leveransvillkoren iakttas finsk lag.
Dessa villkor tillämpas om inga andra leveransvillkor har avtalats med Beställaren.