Tal till text med taligenkänning

Tal är ett naturligt sätt för människan att kommunicera. Det är snabbt, enkelt och frigör händerna för andra arbeten.

Vi omvandlar tal till text i realtid och hjälper till att effektivisera verksamheten med hjälp av tal. Vi känner till språket och skapar lösningar där tal används. Så att du kan fokusera på det väsentliga.

Texter av bättre kvalitet allt snabbare

Oavsett om det handlar om att söka efter eller producera information, lönar det sig att överföra rutinuppgifter från människa till maskin. Man sänker kostnaderna, sparar tid och ökar trivseln i arbetet samtidigt som antalet fel som beror på den mänskliga faktorn minskar. Taligenkänning ökar produktiviteten och effektiviteten. Med hjälp av den minskar tiden som går åt till registreringar, vilket ger mer tid för egentligt expert- och klientarbete. Samtidigt är den registrerade informationen snabbare tillgänglig för andra experter och kunder, vilket gör tjänsten smidigare och förbättrar kundnöjdheten.

"Det var lätt att ta i bruk Lingsofts taligenkänningstjänst, funktionerna var enkla att använda och resultatet var nästan felfritt.”

”Överlägset den bästa av de taligenkänningstjänster jag har provat.”

"Jag tycker att jag kan slutföra arbetet mycket snabbare än om jag hade skrivit.”

"Känner igen mycket svåra ord och
böjningsformer, 
såsom ”jouhevoitettua” i finska språket.

"Min egen erfarenhet är att taligenkänningen fungerar utmärkt och den har varit till stor hjälp. Förhoppningsvis fortsätter användningen även efter försöket.”

Taligenkänningslösningar

Vi löser alla taligenkänningsbehov

Begär offert

Varför Lingsoft?

Exakta taligenkänningsresultat

Den bakomliggande analysen av språkets struktur i Lingsofts tjänst ser till att systemet verkligen behärskar svenska och finska. Denna kärna i Lingsofts egna lösningar i kombination med högklassiga och mångsidiga språkmodeller garanterar marknadens noggrannaste taligenkänningsresultat. Dessutom skräddarsyr vi språkmodeller för att identifiera specialterminologi för avgränsade yrkesspråk.

Snabbt ibruktagande

Vår lösning är oberoende av talare och behöver inte tränas separat. Tjänsten är genast klar för ibruktagande efter beställning. 

Användarvänlighet

Snabbt ibruktagande stöds av Lingsoft Speech Services tydliga användargränssnitt. Dessutom kan användaren under sin diktering styra dikteringen med talkommandon. Det finns också en frasfunktion som dikteraren kan använda för att skapa och använda återkommande textstycken som han eller hon själv definierat.

Molntjänst

Den webbläsarbaserade tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Lösningen kräver inga installationer och är inte bunden till plats eller tid. Dessutom kan Lingsofts taligenkänningslösning integreras i andra system via gränssnitt.

Kvalitetsverktyg

Som stöd för taligenkänningen i realtid finns en kvalitetskontroll av texten som gör det enkelt att säkerställa ett slutresultat av god kvalitet. Dikteraren får också hjälp av andra verktyg som underlättar textredigeringen.

Brett utbud av lösningar

Kunden kan utnyttja taligenkänning i realtid, varvid dikteraren själv kan kontrollera och utnyttja texten omedelbart. Taligenkänningstjänsten identifierar också separata, tidigare skapade audiofiler. Taligenkänningen kan också användas som stöd för dikteringsprocessen för att spara textbehandlarnas tid och underlätta deras arbete.

Datasäkerhet

Lingsoft har lång erfarenhet av kunder som hanterar känsligt material och vi förbinder oss att noggrant följa alla dataskyddsbestämmelser som gäller behandlingen av uppgifter. Vi har i all vår verksamhet beaktat tekniska och organisatoriska skyddsmetoder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter är säker. För oss är det mycket viktigt att våra kunder kan lita på oss.

Kontinuerlig utveckling

Vår taligenkänningslösning utvecklas kontinuerligt och snabbt. Alla de senaste funktionerna kan utnyttjas av våra kunder genom automatiska uppdateringar.

Kundcase

Taligenkänning kan utnyttjas överallt där man vill omvandla tal till text eller där man med talet vill styra apparater eller program. Våra lösningar har utnyttjats bland annat inom hälso- och sjukvården, den offentliga förvaltningen och mediebranschen.

Läs om de taligenkänningslösningar som vi tillhandahåller.

SVT: Talet hörs och syns för alla – i realtid

Lingsoft har utvecklat en lösning för SVT för undertextning av direktsända väderleksrapporter genom taligenkänning. Projektet var en del av svenska Post- och telestyrelsens tillgänglighetsprojekt, och resultatet medförde även betydande språkligt kapital till Sveriges nationella språkresursbank.

Grå logotypen av Tammerfors


Tammerfors stad: Registrering av hög kvalitet genom taligenkänning

Lingsoft Speech Service pilottestades inom Tammerfors stads socialservice för att effektivisera klientregistreringen. Försöket samlade in mycket positiv respons om såväl identifieringsresultatet som användbarheten.

THL: Effektiv rättsmedicinsk dikteringsprocess

Lingsofts taligenkänningstjänst är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande.

Var uppstår taligenkänningens kvalitet

Teknologi som utvecklats för engelska är ofta inte den bästa utgångspunkten för svensk- eller finskspråkig taligenkänning. Anledningen är uppenbar. Om alla former av substantiv, adjektiv och verb verkligen förekom, skulle det enligt bedömningen finnas ungefär lika många ord i det finska språket som man tror att det finns stjärnor i universum. Det skulle vara nästan omöjligt att samla ihop en sådan mängd maskininlärt material utan luckor och arbetet skulle vara enormt.

Kärnan i Lingsofts språkteknologiska lösningar är språkets strukturanalys, som förenklat innebär att man lär datorn ordets böjnings- och bildningsregler. Därefter kan ordet identifieras i alla böjda former i bakgrundsmaterialets fria text. För att lära taligenkänningen nya ord behövs alltså inte alla böjningsformer för ett enskilt ord.

Det är inte heller oväsentligt vilket material som ligger bakom den taligenkänning som dikteraren använder. I yrkesspråk är ordlistan mer begränsad än i det allmänna språket, så ju mer avgränsat område desto bättre är identifieringsprecisionen. Lingsoft erbjuder förutom allmänspråket skräddarsydda språkmodeller för identifiering av avgränsade yrkesspråk, såsom specialterminologi inom hälso- och sjukvården. En lösning som på riktigt förstår finska språket tillsammans med en rätt vald språkmodell säkerställer ett taligenkänningsresultat, där den som dikterar eller behandlar texten endast behöver göra små omformuleringar, om ens det. 

Taligenkänningsprocess utgående från faktiska behov

Det finns olika sätt att producera text med hjälp av tal. Olika identifieringssätt utesluter inte varandra och samma lösning kan stödja flera olika användningssätt.

Online taligenkänning – tal till text i realtid

Online taligenkänning innebär att tal ändras till text nästan i realtid. Då visas resultatet av taligenkänningen i dikterarens egen vy, varvid dikteraren själv kan kontrollera texten och göra nödvändiga ändringar i den utan dröjsmål. Det går snabbt att redigera ett taligenkänningsresultat av hög kvalitet och den önskade informationen sparas omedelbart.

Offline taligenkänning – taligenkänning som en del av produktionsprocessen

Offline taligenkänning sker som namnet säger i dikteringsprocessens bakgrund. Ofta effektiveras den centraliserade textbehandlingen med offline taligenkänning antingen inom organisationen eller utkontrakterat. Lingsoft utnyttjar offline taligenkänning som en del av sina dikterings-, transkriberings- och programtextningstjänster.

Röststyrning – styrning av användargränssnittet med tal

Med röststyrning kan man styra apparatens eller programmets funktioner. Funktionerna definieras på förhand och taligenkänningsmodellen optimeras för att identifiera de ord eller meningar som används som kommandon. Dessutom utnyttjas kommandona som en del av de lösningar som baserar sig på offline och online taligenkänning, såsom medicinsk transkribering inom hälso- och sjukvården eller programtextningslösning. Förutom kontinuerlig taligenkänning kan man med kommandon till exempel byta rad, radera ord eller ta i bruk en färdigt skapad fras.

KONTAKTA OSS

Du kan skicka en mer detaljerad offertförfrågan med bilagor här.