Tietosuoja Lingsoft asiakasportaali

Laadittu 30.4.2021

 
Tämä on Lingsoftin verkkosivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Tässä selosteessa kerrotaan minkälaisia henkilötietoja Lingsoft voi kerätä sinusta ottaessasi yhteyttä Lingsoftiin asiakasportaalin kautta. Käyttämällä verkkosivuston tilauslomakkeita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lingsoft voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan, esimerkiksi verkkopalvelujensa, tietojärjestelmiensä tai lainsäädännön muuttuessa.
1. Rekisterinpitäjä
Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
Suomi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuoja-asioista vastaava henkilö on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteella tietosuoja[at]lingsoft.fi
 
3. Rekisterin nimi
Lingsoft asiakasportaali
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä ylläpidetään tarjouspyyntöjen ja työtilausten tallentamiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tilauslomakkeen tallennusvaiheessa.
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen alkuvaiheessa perustietojen saamiseksi ja tilaus-toimitus vaiheessa asiakkaisiiin liittyvään yhteydenpitoon ja tiedonsiirtoon.
Asiakastietoja hyödynnetään myös asiakkuuden ylläpitoon muina aikoina.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan antamat perustiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys
Tarjouspyynnön perustiedot ja sen tiedostoliitteet.
Kielipalvelutilauksen perustiedot ja sen tiedostoliitteet.
Keskustelu ja asiakaspalaute liittyen kielipalvelutilauksiin.
Rekisterin tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Vain nimetyt henkilöt käsittelevät tietoja, eikä niitä luovuteta Lingsoft-konsernin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Lingsoft kirjaa rekisteriin vain ne tiedot, joita tarvitaan tilaus-toimitus prosessissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Henkilötietoja käsittelevien henkilöiden salassapitovelvollisuudesta on sovittu työ- tai alihankintasopimuksissa. Lingsoftin toimitiloihin on valvottu ja rajoitettu pääsy.
Rekisteritietojen käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja siihen liittyvä vahva salasana. Lingsoftin verkko on suojattu palomuurilla ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmällä. Työasemissa on virustorjunta, ja lisäksi kaikki sähköpostiliikenne kulkee virustorjunnan kautta. Suoraan rekisterin tietokantaan pääsy on vain teknisellä ylläpidolla, jolla on tarve tehdä välttämättömiä järjestelmän asennus- tai ongelmanselvittelytoimenpiteitä.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tai päivittää rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Lingsoft kielipalvelutilausten rekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja [at] lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.
 
Rekrytointitietojen rekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja[at]lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).