Information tillhör alla

accessibility.jpg

Digitala tjänsters tillgänglighet har blivit ett centralt samhällsmål både i Norden och på EU-nivå. Med hjälp av tillgänglighetslagstiftningen strävar man efter att trygga lika rättigheter för alla att delta i det digitala samhällets verksamhet och på det sättet främja delaktighet och förebygga marginalisering.

Digitaliseringen av tjänster ökar i sig deras tillgänglighet, då tjänsterna kan användas oberoende av tid och plats. Utmaningen är dock att trygga lika tillgänglighet till innehållet i digitala tjänster och tillgång till information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. 

Hur försäkrar du dig om att ditt budskap är tydligt och förståeligt? Hur anpassar du ditt budskap efter målgruppens behov? Hur förklarar du specialtermer, förkortningar eller främmande ord när de måste användas? Hur kan du berika videoinnehåll med text eller omvandla text till tal? Är innehållet i din webbtjänst översatt och lokaliserat? 

Välbefinnande av språket

Tillgängligheten behöver inte enbart vara beroende av textförfattaren eller innehållsproducenten, utan många lösningar kan automatiseras. Lingsoft bygger lösningar för tillgänglighet och elektronisk hantering med hjälp av språkanalys, semantiska tekniker, kvalitetsverktyg, automatisk taligenkänning, talsyntes och mångsidiga experttjänster. På det sättet skapar vi en bättre interaktion – både mellan människor och mellan människa och maskin – och förvandlar språk till välbefinnande. 

Läs mer om EU:s tillgänglighetsdirektiv och beredningen av Finlands nationella tillgänglighetslagstiftning. Läs mer om principerna för tillgänglighet i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.0).