Författningstexter i 48 språkkombinationer

I Europaparlamentet jobbar man dagligen på samtliga av EU:s 24 officiella språk. Alla språk har jämbördig ställning: dokumenten publiceras på alla officiella språk och parlamentsledamöterna har rätt att använda sitt eget språk i arbetet. Lingsoft levererar översättningar från alla de officiella språken till finska och svenska.

Flerspråkighet och mångkultur är centrala värderingar i EU, som står inskrivna i unionens fördrag. Språklig jämlikhet är även en förutsättning för verksamheten: när information finns tillgänglig för alla EU-medborgare är det lättare för medborgarna att närma sig beslutsfattare och organ, vilket främjar principerna om demokrati, delaktighet och öppenhet. Flerspråkigheten säkerställer även att alla parlamentsledamöter kan delta på lika villkor i arbetet, oberoende av modersmål eller språkkunskaper. 

För att flerspråkigheten även ska fungera i praktiken låter parlamentet översätta alla dokument som uppstår i lagstiftningsprocessen till alla språk. Lingsoft har levererat översättningar till parlamentet ända sedan 1998, och numera omfattar vår tjänst översättning från alla officiella språk till finska och svenska. 

Ett tydligt och begripligt myndighetsspråk

Europaparlamentets dokument handlar om en bred spännvidd av ämnen inom alla gemenskapens områden. I översättningarna används alltså både EU:s förvaltningsterminologi och skrivregler samt fackterminologi inom många olika specialområden. Dessutom innehåller texterna referenser till egennamn, tjänstebeteckningar, namn på verk och institutioner, dokument samt direkta citat från tidigare producerade dokument. Eftersom det handlar om lagar och bestämmelser ska alla referenser och citat vara exakt desamma överallt och entydigt hänvisa till rätt språkversion av samma dokument. 

Med hjälp av Lingsofts teknologi kan man underlätta översättningsprocessen på många olika sätt. Med hjälp av Lingsofts språkanalys kan man identifiera nyckelord och termer som förekommer i flerspråkiga ontologier (t.ex. EuroVoc). Även referenser till namn på dokument kan identifieras och kopplas till rätt dokument på ett enkelt sätt med hjälp av semantisk information och EU:s öppna länkade data. De texter som ska översättas kan alltså förbehandlas och man kan låsa vissa strukturer redan innan översättaren påbörjar sitt arbete. En kvalitetskontroll som är skräddarsydd utifrån EU:s skrivregler identifierar dessutom eventuell praxis som är specifik för vissa organ eller stilmässiga brister.

På det sättet går översättarens arbete och kvalitetshanteringsprocessen när det gäller översättningen snabbare och risken för fel minskar. Kunden får dokument av hög kvalitet även under de mest stressiga sessionsperioderna, då översättningsvolymerna lätt kan uppgå till flera hundra sidor per dag. På det sättet har EU:s lagstiftare alltid den information de behöver tillgänglig på sitt eget språk och beslutsfattandeprocessen går smidigt. Tydlig, begriplig och entydig lagstiftning gynnar alla oss EU-medborgare.

Lingsoft är Europaparlamentets enda översättningsleverantör till finska och svenska. Dessutom gör vi översättningar åt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén, Europeiska revisionsrätten, Europeiska kommissionen och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. Vi producerar även sammanfattningar av EU-lagstiftningen på 24 språk åt EU:s publikationsbyrå. Lingsoft har även varit redaktör för EU-kielen käsikirja (på finska) där reglerna för språkbruket och den centrala terminologin inom EU-organen finns samlade.