Säädöstekstejä 48 kieliparille 

Euroopan parlamentissa työskennellään päivittäin kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Kaikki kielet ovat yhdenvertaisessa asemassa: asiakirjat julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä, ja parlamentin jäsenillä on oikeus käyttää työssään omaa kieltään. Lingsoft toimittaa käännökset kaikista virallisista kielistä suomeen ja ruotsiin.

Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat EU:n keskeisiä arvoja, jotka on kirjattu unionin perussopimuksiin. Kielellinen tasavertaisuus on myös unionin toiminnan edellytys: kun tieto on tasapuolisesti kaikkien EU-kansalaisten saatavilla, kansalaisten on helpompi lähestyä päättäjiä ja toimielimiä, mikä tukee demokratian, osallisuuden ja avoimuuden periaatteita. Toisaalta monikielisyydellä varmistetaan, että kaikki parlamentin jäsenet kykenevät osallistumaan tasapuolisesti työskentelyyn, äidinkielestä tai kielitaidosta riippumatta.

Jotta monikielisyys toteutuisi käytännössä, parlamentti käännättää kaikki lainsäädäntöprosessissa syntyvät asiakirjat kaikille kielille. Lingsoft on toimittanut parlamentille käännöksiä jo vuodesta 1998, ja nykyisin palvelumme kattavat käännökset kaikista virallisista kielistä suomeen ja ruotsiin.

Selkeää ja ymmärrettävää virkakieltä

Euroopan parlamentin asiakirjat käsittelevät laajasti yhteiskunnan toiminnan eri alueita. Käännöksissä käytetään siis sekä EU:n omaa hallinnollista terminologiaa ja kirjoitussääntöjä että monien eri erikoisalojen sanastoja. Lisäksi tekstit sisältävät viittauksia erisnimiin, tehtävänimikkeisiin, laitosten ja instituutioiden nimiin, asiakirjoihin sekä suoria lainauksia aiemmin tuotetuista dokumenteista. Koska kyse on säädöksistä, viittausten ja lainausten tulee olla kaikilla kielillä täsmälleen samoja ja viitata yksiselitteisesti saman dokumentin oikeaan kieliversioon. 

Kieliteknologioista tukea käännösprosessiin

Lingsoftin teknologioilla käännösprosessia voidaan helpottaa monin eri tavoin. Lingsoftin kielianalyysin avulla teksteistä voidaan tunnistaa avainsanat ja termit, jotka esiintyvät monikielisissä ontologioissa (esim. EuroVoc). Myös viittaukset asiakirjojen nimiin voidaan tunnistaa, ja yhdistää ne semanttisen tiedon sekä EU:n avoimen linkitetyn datan avulla yksiselitteisesti oikeaan asiakirjaan. Käännettävät tekstit voidaan siis esikäsitellä ja lukita tietyt rakenteet jo ennen kuin kääntäjä aloittaa työnsä. EU:n kirjoitussääntöjen pohjalta räätälöity laatutarkastin puolestaan tunnistaa käännöksen mahdolliset toimielinkohtaiset käytännöt tai tyylilliset puutteet.

Näin kääntäjän työ ja käännöksen laadunhallintaprosessi nopeutuvat, virheiden riski pienenee. Asiakas saa laadukkaita asiakirjoja myös istuntokauden kiireisimpinä hetkinä, jolloin käännösmäärät voivat helposti nousta useisiin satoihin sivuihin päivässä. Näin EU:n lainsäätäjillä on aina tarvitsemansa tieto saatavilla omalla kielellään, ja päätöksentekoprosessi etenee sujuvasti. Selkeästä, ymmärrettävästä ja yksiselitteisestä lainsäädännöstä hyödymme puolestaan me kaikki EU-kansalaiset.

Lingsoft on Euroopan parlamentin ainoa suomen ja ruotsin kielen käännöstoimittaja. Lisäksi tuotamme käännöksiä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle. Tuotamme myös Euroopan unionin julkaisutoimistolle tiivistelmiä EU-lainsäädännöstä 24 kielellä. Lingsoft on myös toimittanut EU-kielen käsikirjan, johon on koottu toimielinten kielenkäytön sääntöjä ja keskeistä terminologiaa.