Effektiv rättsmedicinsk dikteringsprocess

En betydande andel av de rättsmedicinska sakkunnigas vardag går åt till att skriva ner information. Lingsofts taligenkänningsservice är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är en självständig sakkunnig- och forskningsinrättning som tillhandahåller information, verktyg och lösningar som stöd för beslutsfattandet och verksamheten inom hälso- och välfärdssektorn. THL:s rättsmedicinska enhet utför rättsmedicinska obduktioner samt styr och övervakar dödsorsaksutredningen i Finland.
THL:s rättsläkare utför årligen sammanlagt ca 8 000 obduktioner, av vilka man sammanställer ett flertal olika dokument. Dokumentationsprocessen kan ta upp till flera veckor från det att rättsläkaren dikterat resultaten av obduktionen samt slutligen granskat och godkänt textbehandlarens transkription av dikteringen. Hösten 2019 tog THL:s rättsmedicinska enhet i bruk Lingsofts taligenkänningsservice. Syftet är att i stället för traditionell diktering möjliggöra en mera strömlinjeformad process, minska sannolikheten för fel och påskynda genomgången av dokument.

Diktering till text effektivt - med god kvalitet

THL använder sig av taligenkänningsservicen Lingsoft Speech Service som känner igen rättsläkarens diktering och omvandlar den till text i realtid. Den tunga och tidskrävande transkriberingen och granskningen av texterna behövs inte längre, utan ärendena kan föras in i systemet på betydligt kortare tid.  Taligenkänningsservicen stöder patologisk och medicinsk specialterminologi samt finsk och svensk allmänspråklig vokabulär. Detta garanterar ett högklassigt resultat för olika typer av dokument och gör textproduktionen snabb och smidig. Lingsofts egna språkteknologier garanterar att systemet säkert identifierar finska språket.  Till exempel ordböjning, konvertering av siffror och korrekta förkortningar av måttenheter i kombination med noggrann taligenkänning minskar avsevärt behovet av efterbearbetning av texten. Erfarenheter från användarna visar att man i bästa fall "inte behöver korrigera dikteringarna överhuvudtaget".

"Varför har det inte funnits sådan service tidigare?"

Responsen från rättsläkarna som använt servicen har varit positiv och antalet dikteringar som görs med hjälp av taligenkänning ökar hela tiden. THL har från början använt sig av Lingsofts molnbaserade tjänst genom ett webbaserat användargränssnitt. Ibruktagandet har alltså inte krävt någon tung produktionsövergång, serverunderhåll eller bordsinstallationer för användarna. Ibruktagandet har även underlättats av att man inte behöver lära Lingsofts service att känna igen enskilda användares röster. På våren 2020 lät THL integrera Lingsofts service som en del i sitt rättsmedicinska informationssystem, vilket kan ses som ett bevis på att THL är nöjd med servicen. Den lösning som THL använder har kontinuerligt vidareutvecklats i samarbete med kunden.