Kvalitetsverktyg för textbehandling inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsenheternas sätt att producera patientdokumentation är mycket brokigt. En del organisationer har lagt ut alla sina dikteringsarbeten på entreprenad till andra yrkespersoner, en del använder sina egna texthanterare och en del av dem använder en hybridmodell kombinerad av dessa. Dessutom produceras patientdikteringar med hjälp av taligenkänning, vilket kan vara organisationens enda, primära eller sekundära sätt att dokumentera. Oavsett metod är det främsta målet i alla metoder att göra registreringar med snabba genomloppstider och text av hög kvalitet.

Lingsofts metodurval att erbjuda lösningar för patientdokumentation begränsas inte enbart till utkontrakterade dikterings- eller taligenkänningstjänster. Det finns också sätt att förbättra organisationernas egen, interna texthantering. Identifierade utmaningar i texthanterarens arbete är att arbetet är manuellt och att texterna granskas visuellt, vilket ökar risken för fel i arbetet. Dessutom varierar innehållet när flera texthanterare utför självständigt arbete. Lingsofts lösningar på ovan nämnda utmaningar är igenkänning av bakgrundstal samt olika språkverktyg. 

Igenkänning av bakgrundstal och språkverktyg

Igenkänning av bakgrundstal sker som namnet anger i bakgrunden av dikteringsprocessen. När läkaren har dikterat patientuppgifterna skickas den färdiga ljudfilen för igenkänning och texten som producerats med hjälp av taligenkänning kontrolleras i efterhand så att den motsvarar ljudfilen. På så sätt kan man effektivisera dikteringen. Den tid som gått åt till att skriva ut ljudfilen kan nu utnyttjas för att behandla en färdigt utskriven text.

"Mängden skrivande minskade klart. I stället för att skriva kan texthanteraren 
hantera texten.”

Högklassiga kvalitetsverktyg är av central betydelse för att skribentens arbete ska löpa smidigt och för produktiviteten. Språkets kvalitetsverktyg förbättrar inte bara kvaliteten på texternas innehåll. Pilotförsöken med kundernas egna textbehandlare har visat att enbart användningen av språkgranskningsverktyg kan göra textbehandlingen inom hälsovården över 30 procent snabbare.

"Jag upplever att de termsökningsverktyg jag använde i pilotförsöket var bättre i det avseendet att jag inte har behövt hoppa mellan olika program för att söka information när alla termsökningsverktyg hittas i samma avsnitt/kolumn i pilotförsöket.”

"Taligenkänning underlättar arbetet eftersom man inte behöver skriva med rykande fingrar. Sökprogrammen hjälper mycket och dem behöver man också mycket i arbetet. Att de var kopplade till en sökruta fungerade utmärkt.”

Att utnyttja taligenkänning och kvalitetsverktyg som stöd för diktering är inte bara en effektivitetsfråga. Tack vare taligenkänningen kan man göra texthanterarens arbete mer ergonomiskt och med den smidighet som språkverktygen medför även mer meningsfullt.

Citaten är från ett pilotförsök som gjorts tillsammans med Lingsoft och ett finländskt sjukvårdsdistrikt, där texthanterarna använde Lingsofts igenkänning av bakgrundstal och språkverktyg. Under pilotförsöket upptäcktes att patientjournalerna innehöll upp till 50 procent färre skrivfel. Samtidigt tog texthanteringen upp till 40% mindre tid än tidigare.