Tietosuojaseloste

Laadittu 9.8.2018

Tämä on Lingsoftin verkkosivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä selosteessa kerrotaan minkälaisia henkilötietoja Lingsoft voi kerätä sinusta ottaessasi yhteyttä Lingsoftiin sen verkkosivujen kautta. Käyttämällä verkkosivuston yhteydenotto- ja rekrytointilomakkeita hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lingsoft voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan, esimerkiksi verkkopalvelujensa, tietojärjestelmiensä tai lainsäädännön muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä

Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
Suomi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteella tietosuoja [at] lingsoft.fi

3. Rekisterin nimi

Lingsoftin internet-sivustojen rekrytointitietojen rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään työhakemusten tallentamiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus työhakulomakkeen tallennusvaiheessa.

Henkilötietoja käytetään uusien työntekijöiden ja alihankkijoiden rekrytointiprosessin alkuvaiheessa perustietojen saamiseksi ja hakijoihin liittyvään yhteydenpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakijan perustiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, haettava tehtävä ja työnhakijan hakemukseen liittämät tiedostoliitteet.

Rekisterin tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Vain nimetyt henkilöt käsittelevät tietoja, eikä niitä luovuteta Lingsoft-konsernin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lingsoft kirjaa rekisteriin vain ne tiedot, joita tarvitaan työnhakuprosessissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Henkilötietoja käsittelevien henkilöiden salassapitovelvollisuudesta on sovittu työ- tai alihankintasopimuksissa. Lingsoftin toimitiloihin on valvottu ja rajoitettu pääsy.

Rekisteritietojen käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja siihen liittyvä vahva salasana. Lingsoftin verkko on suojattu palomuurilla ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmällä. Työasemissa on virustorjunta, ja lisäksi kaikki sähköpostiliikenne kulkee virustorjunnan kautta. Suoraan rekisterin tietokantaan pääsy on vain teknisellä ylläpidolla, jolla on tarve tehdä välttämättömiä järjestelmän asennus- tai ongelmanselvittelytoimenpiteitä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tai päivittää rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Lingsoft rekrytointitietojen rekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja [at] lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

Rekrytointitietojen rekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja [at] lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).