Datasäkerhet

Skapat 9.8.2018

Det här är integritetspolicyn för Lingsofts webbplats enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

I beskrivningen anges vilka typer av personuppgifter som Lingsoft kan samla in om dig när du kontaktar Lingsoft via webbplatsen. Genom att använda kontakt- och rekryteringsformuläret på webbplatsen godkänner du behandlingen av dina uppgifter enligt denna integritetspolicy.

Lingsoft kan med jämna mellanrum ändra denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på sin webbplats, exempelvis om det sker ändringar i webbtjänsten, datasystemen eller lagstiftningen.

1. Personuppgiftsansvarig

Lingsoft Language Services Oy (0961030-7)
Köpmansgatan 5 A
20100 Åbo
Finland

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Den dataskyddsansvariga kan nås via e-post på adressen tietosuoja [at] lingsoft.fi

3. Registrets namn

Lingsofts register över arbetssökande

4. Rättslig grund och syfte med hanteringen av personuppgifter

Syftet med registret är att spara jobbansökningar. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke när jobbsökningsformuläret sparas.

Personuppgifter används i första fasen i rekryteringsprocessen när det gäller nya anställda och underleverantörer i syfte att få grundläggande uppgifter om och hålla kontakt med de sökande.

5. Registrets datainnehåll

Grundläggande information om den sökande: namn, telefonnummer, e-postadress, tjänsten de söker till och bilagor som den sökande bifogat i sin ansökan.

Uppgifterna i registret sparas på det sätt som gällande lagstiftning kräver.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna i registret samlas i första hand in från den registrerade själv. Personuppgifterna kan kompletteras och uppdateras ur den personuppgiftsansvariges egna datasystem, befolkningsdatasystemet, kreditupplysningsregister och andra liknande offentliga eller privata register och uppgiftskällor som tillhandahåller datatjänster samt via den personuppgiftsansvariges samarbetspartner.

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Endast särskilt utsedda personer hanterar uppgifterna, och de överlåts inte till någon part utanför Lingsoft-koncernen. Den personuppgiftsansvarige kan överlåta uppgifter till myndigheter i den omfattning som krävs eller tillåts enligt lag. Inga uppgifter överförs utanför EU och EES.

8. Principer för skydd av registret

Lingsoft registrerar endast uppgifter som behövs i jobbsökningsprocessen i registret. Den personuppgiftsansvarige ser till att endast de personer  som behöver personuppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna. Sekretessplikten hos de personer som behandlar personuppgifter är avtalad i anställnings- eller underleverantörsavtalet. Lingsofts lokaler är övervakade och har begränsad åtkomst.

Tillgången till registeruppgifter kräver ett användar-ID och tillhörande starkt lösenord. Lingsofts nätverk är skyddat av en brandvägg och ett system för upptäckt av intrång. Alla datorer har antivirusprogram och dessutom går all vår e-posttrafik via ett antivirusprogram. Endast personal inom tekniskt underhåll, som behöver göra nödvändiga installations- eller felsökningsåtgärder i systemet, har direkt tillgång till registrets databas.

9. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Alla som finns med i registret har rätt att granska eller uppdatera de uppgifter om dem som är sparade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristfälliga uppgifter. 

Om en person vill granska de uppgifter som finns sparade om hen i Lingsofts register över rekryteringsuppgifter eller kräva rättelse av dem ska en skriftlig begäran skickas till adressen tietosuoja [at] lingsoft.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen att legitimera sig. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (inom en månad). 

10. Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Personer som är med i registret har rätt att begära att deras personuppgifter raderas ur registret. Den registrerade har dessutom andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som exempelvis rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. 

Begäran rörande registret över rekryteringsuppgifter ska skickas in skriftligen till adressen tietosuoja [at] lingsoft.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen att legitimera sig. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (inom en månad).