Yhteinen kieli tiedonhallintaan

Kieli ulottuu kaikkialle ja se määrittää ajatteluamme. Yhteistä terminologiaa tarvitaan esimerkiksi lakien säätämiseen, sillä se toimii perustana yhteiselle ymmärrykselle. Lingsoft toimitti valtiovarainministeriön tilaaman Tietotermit-sanaston Finto-palveluun ensimmäisenä terminologisena sanastona. 

Lingsoftilla on pitkä historia julkisen hallinnon käännöstoimittajana ja  valtiovarainministeriö on ollut asiakkaamme vuodesta 2006. Perinteinen palvelutarjontamme valtiovarainministeriölle laajeni Tietotermit-sanaston myötä. Sanasto koostettiin yhteistyössä eri ministeriöiden työryhmän ja Tietojohtaminen ry:n kanssa ja julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa joulukuussa 2017. Ensimmäistä kertaa Finto-ontologioihin lisättiin myös käsitekaavioita.

Ennen Tietotermien koostamista alan ydinsanasto oli auttamatta hajallaan ja osittain vanhentunutta. Alan keskeisin kokoomateos, Tietohuollon sanasto (TSK 20), oli vuodelta 1993, jolloin maailma oli tiedonhallinnan kannalta tyystin erilainen. Monet tietotyön ammatit, jopa kokonaiset tieteenalat ovat jääneet historiaan, kun teknologia on ottanut aimo harppauksia eteenpäin ja printti on vaihtunut biteiksi. Tietotermit-hankkeen tavoitteena olikin tuottaa elävä, laajassa käytössä oleva sanasto, jonka muutoksia seurataan ja jota päivitetään tarvittaessa.

Mihin termityötä tarvitaan?

Ei ole aivan helppoa määritellä, mitä on tieto. Kaikilla meillä on intuitiivinen käsitys sen merkityksestä, mutta määrittelyn ja sanoittamisen vaikeus paljastuu viimeistään, kun laitetaan moniammatillinen muutaman kymmenen hengen tiimi pohtimaan asiaa yhdessä. Tietotermejä koostettaessa käsitteestä tieto ja siihen läheisesti liittyvistä käsitteistä data, informaatio, tietämys, ymmärrys ja viisaus keskusteltiin kenties hartaimmin. Näin keskeisille käsitteille on myös luonteenomaista, että niitä voidaan määritellä vain senhetkisten yleisten käsitysten pohjalta – teknologisen mullistuksen jatkuessa käsityksemme tiedosta ja sen rakentumisesta muuttuu jatkuvasti, mikä edellyttää myös termien jatkuvaa päivittämistä.

Vaikka käsitteiden määritteleminen voi olla haastavaa, se on äärimmäisen tärkeää. Oikeastaan juuri määrittelemisen hankaluus osoittaa, että yhteistä tietoon liittyvää terminologiaa tarvitaan. Kieli ulottuu kaikkialle nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

“Yhteistä sanastoa tarvitaan tietojohtamiseen, tietopolitiikan ja tiedon hallinnan lainsäädännön valmisteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön, tietojärjestelmien suunnitteluun, tiedon hyödyntämiseen sekä uuden teknologian käyttöönottoon ja ymmärrettäväksi tekemiseen.”

Valtiovarainministeriö Tietotermien merkityksestä

Tiedon digitalisoituminen on tuonut huimia mahdollisuuksia sen tehokäyttöön. Lingsoft hyödyntää ontologioita monissa asiakasprojekteissaan. Tietotermit on vapaasti saatavilla Finto-palvelussa.