Innehåll till marknader på ett annat språk – skillnaden mellan översättning och lokalisering

Översättning är ett ord som verkar vara bekant för de flesta: en text överförs från ett språk till ett annat. Lokalisering är i sin tur ett mera främmande ord, men de båda begreppen är tätt sammanflätade med varandra. Det är sällan man stöter på en översatt eller en lokaliserad text utan att den har inslag av båda.

Vad är lokalisering?

– Lokalisering innebär att texten anpassas till målspråkets kulturmiljö så att innehållet betjänar den önskade målgruppen jämlikt oberoende av modersmål. Typiska texter som kräver lokalisering är till exempel produkters bruksanvisningar, applikationers användargränssnitt, webbsidor och kreativt marknadsföringsmaterial, berättar Janne Holopainen, Account Manager vid Lingsoft.

Holopainen, som också själv har studerat översättning, ansvarar vid Lingsoft för kundrelationerna till internationella språktjänstföretag. Via de internationella språktjänstföretagen levererar Lingsoft översättningar till marknadsledande organisationer inom olika branscher. För dessa organisationer som är verksamma globalt är välfungerande översättningar en oskiljaktig del av en framgångsrik affärsverksamhet och organisationens varumärke måste vara enhetligt överallt i världen.

De ändringar som görs vid lokaliseringen kan vara mycket små eller omfattande. Olika språk kan använda olika måttenheter och datum eller skriva klockslag på olika sätt. Vikter eller längder som angetts på ett för läsaren främmande sätt kan göra en text mycket svår att läsa. Det här har väl många finländare som tillrett mat eller bakat enligt ett engelskspråkigt recept med brittiska måttenheter upplevt. Om man duar i källtexten kan det vara vanligare att nia i målspråket. Ibland kan en mening se helt annorlunda ut efter att den lokaliserats. Vid översättning jobbar man med helheten, textens mål, målgruppen, stilen och tonen.

När man översätter från ett språk till ett annat omfattar översättningen i allmänhet alltid lokalisering, eftersom varje språk har sina egna särdrag. Varje språk betraktar världen ur sitt eget perspektiv. Då måste texten som översätts anpassas till det nya språket så att målgruppen får en enhetlig text som är karakteristisk för det egna språket. Detta innebär att översättaren måste känna båda språken på djupet.

Från nyanser till stora skillnader

Texter som ska översättas ordagrant hör till de texter som helt klart lokaliseras i mindre omfattning. Sådana kan vara medicinska texter, lag- eller avtalstexter. Ibland kan lokalisering behövas utan egentlig översättning, t.ex. mellan olika varianter av samma språk, som sverigesvenska och finlandssvenska. Till exempel har vi pommes frites i sverigesvenskan, men i finlandssvenskan heter de populära flottyrkokta potatisstavarna fransk potatis. I Sverige används ”fransk potatis” i stort sett endast i sammansättningar, som i ”fransk potatissallad” och då syftar man inte på potatisen i sig, utan på att hela salladen är av franskt ursprung.

Om vi tänker på skillnaderna mellan två olika språk: I Finland och Japan skiljer sig de sociala kulturerna från varandra på många sätt. I en finskspråkig kontext där det är naturligt att säga något mycket rakt på sak, är motsvarande kanske inte lämpligt i kommunikationen på japanska. I en sådan situation känner översättaren den japanska kulturen så väl att hen kan välja ett uttryck som är lämpligt i situationen och samtidigt förmedlar den ursprungliga textens betydelse.

Det är naturligt att man vill läsa texter som följer det egna modersmålet och den egna kulturella bakgrunden, även om det är fråga om en översättning. En bra översättning är ofta ”osynlig” och när man läser den tänker man inte ens på att texten ursprungligen är skriven på ett annat språk. Översättningsfel kan å sin sida snabbt väcka uppmärksamhet, och till exempel i en webbutik betraktas en dålig översättning ofta som ett tecken på att webbplatsen är opålitlig. Detta intryck kan uppstå av små faktorer, till exempel om satsstrukturen inte är idiomatisk eller om det finns stora bokstäver där de inte hör hemma. Risken för missförstånd är också mycket större om översättningen inte lokaliserats omsorgsfullt.
 

Back to blog