Kvaliteten på översättningen uppstår i samarbete

kaksi naista työskentelee pöydän ääressä

Hur är en bra översättning? Svaret på det skulle kunna vara översättarens favorituttryck: Det beror på kontexten. En kreativ översättning förväntas vara snärtig och uttrycksfull, medan det är av yttersta vikt att innehållet i en avtalstext noggrant följer källtexten. Mellan dessa två ytterligheter finns det många olika texttyper som alla har sina egna särdrag. Dessutom har varje kund sina egna krav, exempelvis på en viss branschterminologi eller uttryck som är i linje med företagets varumärke. Kvaliteten påverkas även av andra faktorer än språkliga, som layout och leveranstid. I korthet kan man alltså säga att en översättning är bra när den uppfyller de krav som ställs på den.

Från profession till process

Innan de datoriserade hjälpmedlen infördes var översättningens kvalitet till stor del beroende av den enskilda översättaren och dennes kunskaper. Översättaren skaffade sig allt mer erfarenhet med åren och terminologin inom specialområden sparades på översättarens egen ”hårddisk” mellan öronen. Numera finns det nästan oändligt med information som är tillgänglig för en översättare som är duktig på informationssökning. Dessutom används översättningsprogram, termdatabaser och maskinöversättningsverktyg i de flesta översättares dagliga arbete.

Även om huvudparten av översättarna arbetar ensamma och ofta hemifrån är översättarens arbete allt annat än en soloprestation. I synnerhet översättare som är underleverantörer till stora översättningsbyråer har ett mycket nära samarbete med uppdragsgivaren och arbetar enligt en gemensamt överenskommen process. För att processen ska löpa sömlöst och slutresultatet ska bli det önskade måste varje person som är delaktig i den göra sin del:

  • Den beställande kunden skickar materialet i överenskommet format och ger de anvisningar om hur arbetet ska utföras som behövs samt tillhandahåller bakgrundsmaterial och -information (exempelvis önskad stil, målgrupp för översättningen, kundens egen etablerade terminologi inom ett specialområde).
  • Översättningsbyrån analyserar och förbehandlar vid behov det material som ska översättas, skickar filerna med tillhörande anvisningar, översättningsminnen och termlistor till översättaren, sköter kommunikationen både med översättaren och kunden under översättningsprocessen och levererar den färdiga översättningen till kunden enligt den överenskomna tidtabellen.
  • Översättaren gör översättningsarbetet inom den överenskomna tidsfristen enligt de instruktioner som getts med hjälp av det material som hen har fått och har vid behov kontakt med översättningsbyrån/kunden om eventuella problem som måste lösas under översättningens gång.

Kvalitet – något som kan mätas eller kundens upplevelse?

Kvaliteten på översättningen och översättningstjänsten kan mätas enligt olika kriterier. Slutprodukten, det vill säga översättningens språkliga kvalitet, kan bedömas exempelvis enligt hur många skrivfel, grammatiska fel eller termfel det är i den. Ju färre fel desto högre kvalitet på översättningen. Kvaliteten på översättningstjänsten kan exempelvis mätas enligt hur snabbt kunden får bekräftelse på beställningen eller svar på en förfrågan, hur väl leveranstiderna hålls och hur väl faktureringsprocessen fungerar. För att skapa en bra kundupplevelse måste både produkten och tjänsten uppfylla de krav som ställs på dem.

Det bästa slutresultatet uppnås genom ett bra och fungerande samarbete. Det är viktigt att kraven och förväntningarna uttrycks tydligt och klart, eventuella problem vädras öppet och i rätt tid, återkoppling ges på ett konstruktivt sätt och att man samarbetar för att utveckla processen i en riktning som fungerar bättre för alla. Samarbete är nyckeln till framgång!

Avainsanat
Back to blog