Lingsoft utvecklar taligenkänningsprototyp för direkttextning av TV-program för SVT

Lingsoft har vunnit den upphandling som utlystes av Post- och telestyrelsen (PTS) och Sveriges Television (SVT) under sommaren 2015 gällande utveckling av en taligenkänningsprototyp för direkttextning av SVT:s vädersändningar. Projektet är en del av ett regeringsuppdrag vars mål är att främja utvecklingen av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster på den svenska marknaden.

”Tjänster och lösningar som utnyttjar taligenkänningsteknologi kan leda till ökad tillgänglighet och användbarhet. Detta kan i sin tur bidra till att allt fler människor har möjlighet att tillgodose sig nya tekniska lösningar, framförallt personer med hörselnedsättning, rörelseförhinder och belastningsskador”, säger PTS projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni Jörgen Ahlström.

"SVT sänder årligen ungefär 18 000 timmar program med svensktextning. Sändningstillståndet kräver textning på 100 % av de förproducerade programmen och 65 % av de direktsända och en ökning med 5 procentenheter per år under perioden 2017–2019. Projektet är spännande eftersom en god taligenkänningslösning skulle kunna bidra till att vi når målet 80 % år 2019”, säger SVT Undertexts avdelningschef Anna Zettersten.

Lingsofts VD Juhani Reiman anser att avtalet bekräftar Lingsofts position som den ledande leverantören av språkhanteringslösningar i Norden: “Det här är ett väldigt intressant och inspirerande projekt för Lingsoft: vi medverkar i att utveckla en lösning av stor samhällelig betydelse. Textningslösningen kompletterar också Lingsofts utbud för den nordiska mediesektorn: våra språkkontrollsverktyg används av de största nordiska dagstidningarna, och i fortsättningen kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre tjänster även för ljud och video.”

Mer information:
Lingsoft Oy - Maria Leinonen, operativ chef tfn +358 40 5465 717
PTS - Jörgen Ahlström, projektledare tfn +46 73 644 5690
SVT - Katarina Persson, chef för verksamhetsutveckling tfn +46 8 784 86 37 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS har även ett särskilt uppdrag att främja utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar som fungerar för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Sveriges Television AB (SVT) är ett public service-företag finansierat av anslagsmedel. SVT finns på 33 orter med TV-hus eller redaktioner över hela Sverige. Företaget har cirka 2000 fastanställda medarbetare och ca 500 visstidsanställda på ett år. SVT ska finnas i och spegla verkligheten från hela landet. Det betyder också att SVT är till för alla. Oavsett ålder, kön, bakgrund, intressen eller geografisk hemvist är alla tittare lika viktiga för oss. SVT:s värdeord är Publiken främst, Oberoende och angelägen, Valuta för pengarna och Mod och kreativitet.

Lingsoft Ab är den ledande leverantören av språkteknologi- och språkhanteringslösningar i Finland och norra Europa. Företaget tillhandahåller ett stort utbud av språkteknologilösningar och språktjänster som är utvecklade för analys, hantering och utnyttjande av såväl skrivet som talat språk.
www.lingsoft.fi