Medieprodukter för alla: tillgängligt video- och ljudinnehåll

pitkätukkainen nainen koneella selin kameraan, kuulokkeet päässä

 

Vi har alla rätt att få information och lära oss oberoende av läs- och skrivsvårigheter, hörselskada eller synskada eller svårigheter att använda digitala medier. I syfte att trygga dessa rättigheter har man skapat WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines) det vill säga riktlinjerna för webbinnehålls tillgänglighet. WCAG är en internationell uppsättning riktlinjer som uppdateras kontinuerligt, som har som syfte att se till att medieinnehåll, som exempelvis videor och ljudspår, är tillgängligt för alla.

Dessutom finns det i Finland en lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), som sätter ramvillkoren för tjänsternas tillgänglighet och användbarhet. Lagen gäller offentliga organisationers webb- och mobilapplikationer. Tillgänglighet och att utveckla den gynnar emellertid alla producenter av webbinnehåll, oavsett om det handlar om privata eller offentliga aktörer eller aktörer inom tredje sektorn.

Vad innebär då tillgänglighet när det gäller video- och ljudinnehåll? Video är ett mycket mångsidigt verktyg vars betydelse ständigt ökar i digitala miljöer och på webben. Textning gör det betydligt enklare att använda videor för hörselskadade, för personer som inte kan språket så bra och vid tillfällen då man inte vill eller kan sätta på ljudet till en video. Textning gör det också enklare att fokusera på innehållet.  Enligt tillgänglighetskraven ska man i videor inte bara texta talet, utan även andra ljud som är viktiga för videon (exempelvis ljudet av ett väckningsalarm) och eventuell musikstil (exempelvis mjuk, dramatisk, mörk). Textning ska även visa vem som talar, om talaren inte syns eller inte kan urskiljas tydligt.

För synskadade är det bra med en beskrivning i ljudform, det vill säga syntolkning, då det som händer och visas i videon beskrivs i ord och kortfattat på lämpliga ställen, i regel under pauser i talet på videon.

Tillgänglighet för ljudinnehåll i form av exempelvis poddsändningar eller talprogram innebär i regel att innehållet på ljudspåret anges som text. Exempelvis en presentation och ett samtal i ett talprogram skrivs rent och erbjuds i en separat fil i anslutning till ljudinnehållet.

Även användargränssnitten för medieinnehållet ska vara tillgängliga. Video- eller ljudspelare som används på en webbplats eller i en mobilapp ska vara tydliga och lätta att använda, man ska exempelvis kunna stoppa upprepning och koppla bort olika typer av ljud.

Genom att se till att innehållet är tillgängligt försäkrar man sig om att vi alla kan delta i samhället på lika villkor.

 

Du kontrollerar enkelt tillgängligheten för ditt ljud- och videoinnehåll med hjälp av Lingsofts textningstjänst, ytterligare information hittar du här.

Back to blog