Lingsoft® 

Matkaviestinmarkkinoiden kilpailuanalyysi

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Telecom Italia Mobile (TIM) on Telecom Italian kansainvälisin liiketoimintayksikkö ja tekninen innovaattori. Kotimaansa matkaviestinmarkkinoita TIM hallitsee 26,2 miljoonalla liittymällään (syyskuussa 2004). TIM:llä on vahva asema myös yrityssegmentissä, jossa liittymien tilaajamäärä on kasvanut jatkuvasti viime vuosina.

TIM-liittymien määrä oli maailmanlaajuisesti 53,8 miljoonaa vuoden 2004 lopussa. TIM toimii kotimarkkina-alueensa lisäksi mm. Kreikassa ja Turkissa sekä Latinalaisessa Amerikassa, jossa se aloitti Brasilian ensimmäisen GSM-palvelun. Vuonna 2004 Brasiliassa oli 8,8 miljoonaa TIM:n GSM-liittymää.

Stefano de Rossi, TIM: "Halusimme hakea informaatiota automaattisesti ja analysoida sitä nopeasti. Lisäksi halusimme ensiluokkaisen kilpailuanalyysiprosessin. Näitä tarkoituksia varten päätimme kehittää tekstinlouhintaan perustuvan markkina-analyysisovelluksen. TEMISin kilpailuanalyysiratkaisu antaa yrityksemme johdolle mahdollisuuden toimia aivan uudella tavalla."

Tausta

TIM pyrkii kehittämään asiakkailleen uusia palveluja, lisäämään kulutusta ja parantamaan asiakasuskollisuutta. Dynaamisessa kilpailuympäristössä TIM on voinut minimoida hintojen laskun innovatiivisen strategiansa ansiosta tarjoamalla lisäpalveluja ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä hintaluokkia.

Asiakasvaatimukset

Säilyttääkseen johtavan asemansa langattoman yritysviestinnän sektorilla TIM:n yksikköjen on seurattava jatkuvasti
 • kilpailijoiden toimia
 • kansallisia ja kansainvälisiä markkinatrendejä
 • asiakkaiden tarpeita
 • nykyisiä ja tulevia teknologioita
 • sääntelytrendejä.

Kilpailuanalyysi on jatkuvaa ympäristönseurantaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa hyödynnettävät mahdollisuudet ja vältettävät uhat. Kilpailuanalyysiratkaisussa kerätään, analysoidaan ja jaetaan informaatiota. Ratkaisun tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja \"voittajastrategioiden\" luomisessa.

TIM:n täytyi automatisoida informaation haku- ja analyysiprosessinsa saadakseen tietoa markkinatilanteesta, teknologian kehityksestä ja käyttöönotosta, kilpailijoiden toimista sekä avainasiakkaiden tunnistamisesta ja seurannasta.

Suurimmat haasteet:
 • Verkossa olevan informaation hyödyntäminen TIM:n strategian mukaisesti: miten tunnistaa suurista tekstimassoista kaupallista tai teknologista yhteistyötä tai tulosennusteita koskevat heikot signaalit, toimialan uusien kilpailijoiden nimet ja toimet, uudet trendit, asiakaskäyttäytyminen jne.
 • Eri lähteistä saatavien erilaisten dokumenttiformaattien hallitseminen. Dokumenttilähteitä ovat esimerkiksi uutispalveluiden tarjoajat, teleoperaattoreiden ja laitevalmistajien verkkosivut, analyytikkojen raportit, verkkolehdet, blogit, uutisryhmät tai sähköpostilistat.
 • Dokumenttien järjestäminen niin, että relevanttiin tietoon on helppo pääsy.

Ratkaisu

TEMIS kehitti TIM:lle markkina-analyysijärjestelmän, joka perustui TEMISin tekstinlouhintaohjelmistoihin.

Insight Discoverer™ Extractor on tiedonerottelupalvelin, joka analysoi tekstiä. Se tunnistaa dokumenteista käyttäjän kannalta tarpeelliset tiedot Skill Cartridge™ -moduulin tietokomponenttien avulla.

Competitive Intelligence Skill Cartridge™ -moduuli erottelee kielellisten sääntöjen avulla liike-elämää koskevaa strategista tietoa:
 • taloudellista tietoa liikevaihdosta, tuloksista ja kasvusta
 • kaupallista tietoa asiakasmääristä ja markkinaosuuksista
 • pörssitietoa pääomittamisesta ja kurssitrendeistä
 • tietoa fuusioista, yritysostoista, yhteisyrityksistä, kumppanuuksista, tutkimusstrategioista jne.
TEMISin ainutlaatuisen Skill Cartridge™ -moduulin avulla TIM pystyi mukauttamaan tiedonerottelusäännöt sen oman toimialan tarpeisiin. Competitive Intelligence Skill Cartridge™ -moduulia käytetään tiedon erottelemiseen uutispalveluista, kilpailijoiden verkkosivuilta, analyytikkojen raporteista, tieteellisistä julkaisuista ja lakitietoa sisältävistä lähteistä.

Insight Discoverer™ Clusterer on dokumenttien ryhmittelypalvelin.

Insight Discoverer™ Categorizer on dokumenttien luokittelupalvelin, joka sijoittaa uudet dokumentit automaattisesti luokittelujärjestelmän luokkiin.

Online Miner™ on yhdistetty tekstinlouhintaratkaisu, joka sisältää
 • TEMISin perusohjelmistot: Insight Discoverer™ Extractorin, Clustererin ja Categorizerin
 • TEMISin visuaaliset komponentit, joissa on erityisesti tekstinlouhintatulosten esittämiseen suunniteltu grafiikkakirjasto. Se sisältää suhdeverkostoja, lämpökarttoja, ympyrädiagrammeja, histogrammeja, diagrammeja, ohjauspaneeleja jne.
 • liittymät etäresursseihin: yrityksen sisäisiin tietolähteisiin (tietokantoihin, dokumenttienhallintajärjestelmään, hakemistoihin jne.) ja ulkoisiin tietolähteisiin (uutispalveluiden tarjoajiin, verkkosivuihin, kaupallisiin tietokantoihin jne.)
 • edistyneet hakutoiminnot, joiden ansiosta käyttäjät voivat selata tietoja käsitteiden mukaan.

Miksi Telecom Italia Mobile valitsi TEMISin?

 • Monikielisyys (italia, englanti ja ranska sisältyivät toimitusehtoihin)
 • Eri tietolähteiden helppo integroiminen
 • Automaattinen haku laajoista dokumenttikokoelmista tehokkaan hakutekniikan avulla, jota sovelletaan kokoelmaan lisättäviin dokumentteihin
 • Automaattinen tekstin pääaiheiden tunnistaminen ryvästystekniikan avulla
 • TIM:n päätöksenteossa tarpeellisten käsitteiden ja suhteiden erottelu (TEMISin tiedonerotteluratkaisu tunnistaa noin tuhat eri käsitettä.)
 • Uudet dokumentit on mahdollista luokitella automaattisesti luokittelujärjestelmän luokkiin.
 • Dokumentteihin kätkeytyvien heikkojen signaalien tunnistaminen
 • Löydetyn informaation helppo selaaminen
 • Skill Cartridge™ -ratkaisun joustavuuden ansiosta hakusääntöjä on helppo luoda erityistarpeisiin.

Hyödyt

Responsiivisuuden paraneminen: Automatisoidun kilpailuanalyysiprosessin ansiosta TIM:n päättäjillä on välittömästi pääsy tarpeelliseen tietoon.
Lähderiippumattomuus: Ratkaisu lukemisprosessin pullonkaulaan. Ratkaisu kattaa lähes kaikenlaiset tietolähteet ja näin lisää mahdollisuuksia heikkojen signaalien löytymiseen.
Ajansäästö: Automaattisen tiedonerottelun, luokittelun ja visualisointitoimintojen ansiosta ratkaisun käyttäjät voivat keskittyä lisäarvoa tuottavaan analyysiin ja strategiatoimintoihin.
Ennakoinnin paraneminen: TEMISin ratkaisun avulla TIM:n päättäjät voivat ennakoida markkinatapahtumia sen sijaan että vain reagoisivat niihin.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.