Lingsoft® 

Textverktyg: för effektiv sökning och informationshantering

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Om du söker på ordet "hand" finns då formen "händer" också med bland träffarna? Kan du med dina nuvarande sökfunktioner söka på en meningskonstruktion med "Nokia" som subjekt? Skulle du ha nytta av att kunna söka på gemensamma drag i en stor textmassa? Är manuell klassificering av dokument ett problem i ditt företag? Vore det inte bra att snabbt kunna identifiera dokument som uppvisar likheter med det dokument du läser? Hur bevakar ditt företag svaga signaler? Och hur bevakar ni konkurrenterna?

Kompletta sökningar

Det blir allt viktigare för både företag och privatpersoner att hitta rätt information vid rätt tidpunkt och att lämna över den till de rätta personerna. Lingsofts lösningar tillgodoser ditt företags behov genom att förbättra allt från enkla textsökningar till avancerad textutvinning (text mining). Våra textprodukter används på såväl individuella arbetsplatser som i nationella textarkiv. Våra produkter används som integrerade moduler av programutvecklare, som skräddarsydda lösningar av företag och organisationer samt av flera professionella språkbrukare.

Förstår dina sökningar svenska?

Om du söker på ett ord i ett traditionellt sökverktyg får du sällan träffar på ordets böjningar. Det beror på att verktygen är anpassade efter engelskan som inte har så många böjningsformer. I många andra europeiska språk är det vanligare med böjningar. Om du till exempel söker på det finska ordet för "hand" (käsi) får du inte några träffar på ordets böjningar (t.ex. kättä och käden). Detta problem kan du lösa med Lingsofts verktyg.

Återger grundformen – lämpar sig för språk med många komplexa böjningar såsom finska. Förbättrar sökprecisionen även för andra språk, såsom svenska.
Genererar söktermer – alla former av ordet återges. Lämpligt för språk med ett begränsat antal böjningar.
Indexering – gör sökningen avsevärt snabbare. Indexeringen innebär bl.a. att den aktuella ordformen lagras med alla befintliga grundformer.
Utökade sökningar – ökar antalet träffar med hjälp av synonymordböcker. En sökning på ordet "käsi" ger också träffar på synonymer såsom "kämmen" och "koura".

Filtrering och klassificering av information genom textutvinning (text mining)

Textutvinning bygger på automatiska lösningar som gör det möjligt att söka ny information i enorma mängder fritext.

Dokumentklassificering innebär att dokument och artiklar sorteras med hjälp av ett specificerat klassificeringssystem. Funktionen känner igen, sorterar och distribuerar dokumenten till rätt person. Dokumentklassificering är användbar i nyhetsarkiv, vid kundinformationshantering och konkurrensanalys.
Produkter: Lingsoft Classifier och Temis Insight Discoverer™ Categorizer (alla större europeiska språk).

Dokumentklustring innebär att dokument i grupper med likartat innehåll sorteras automatiskt. Till skillnad från vad som sker vid klassificeringen skapar klustringen de nödvändiga grupperna automatiskt. Dokumentklustring är mycket användbart vid konkurrensanalys och kundhantering.
Produkt: Temis Insight Discoverer™ Clusterer (alla större europeiska språk).

Informationsextraktion innebär att man söker relevant information i ett dataflöde. Exempel är (fusions)information om företagsfusioner ur tidningsmaterial, en önskad kompetens ur en meritförteckning eller en viktig kontakt från e-postens inkorg.
Produkt: Temis Insight Discoverer™ Extractor (alla större europeiska språk).

Sökning på likartade dokument hittar dokument som semantiskt liknar en fastställd modell och kombinerar matchningarna till ett enda dokument. Användningsområden är t.ex. mediabevakning för att få referensmaterial till ett visst ämne. Produkt på kommande: Lingsoft® FindSimilar.

Andra verktyg för textmässig informationshantering

Automatisk språkigenkänning (21 språk) – det räcker med bara några ord.

Exempel på användningsområden är arkivarbete, sökmotorer och informationsextraktion.
Våra kunder är bl.a. Helsingin Sanomat (tryckt media), TietoEnator (programintegration) och IBM (leverantörer av sökmotorer och databaser).

Lingsoft är nordisk representant för Temis S.A., Europas ledande företag inom textutvinning. Textutvinning bygger på lingvistisk analys och är överlägsen alla konkurrerande lösningar när det gäller bearbetning av stora textmassor och extraktion av strategisk information. Den funna informationen är dessutom lätt att använda.
Extractor, Clusterer och Categorizer används inom både offentlig förvaltning och inom stora europeiska företag. Lämpliga användningsområden är bl.a. bioteknik, fordonsindustri och energisektorn.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.