Lingsoft® 

Imagetalk Book Editor -handboken

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Imagetalk är ett registrerat varumärke.
Imagetalk-handboken© ImagetalkOy, 2000-2005,Lingsoft, Inc 2006
http://www.imagetalk.fi
Förfrågningar och tekniskt stöd: support@imagetalk.fi

Innehåll

Vad är Imagetalk Book Editor
Att sätta igång med Book Editor
Hur gör du en symbolbok
Hur öppnar du en symbolbok
Hur bearbetar du en symbolbok
Hur sparar du en symbolbok
Hur uppdaterar du boken till din enhet
Hur skriver du ut din symbolbok
Hur lägga till bibliotek och egna symboler
Hur delar du med dig Imagetalk-data
Hur gör du säkerhetskopia av dina Imagetalk-data

Imagetalk är ett kommunikationsprogram av ny typ. Det möjliggör integrerad symbolbaserad mobil- och närkommunikation samt tidshantering. Det passar för personer som behöver tekniska hjälpmedel för alternativ kommunikation (AAC). Imagetalk hjälper en person som inte kan använda text- eller talbaserad enhet att kommunicera med sin omgivning.

Imagetalk fungerar på mobila enheter med tillräckligt stor färgskärm och tillräckligt med prestanda och minne för att klara av de symbolbaserade funktionerna. Imagetalk-programmet omvandlar en sådan mobil enhet till ett dedikerat hjälpmedel.

Vad är Imagetalk Book Editor

Imagetalk Book Editor är ett program med vilket du kan göra och bearbeta symbolböcker, som du kan använda i Imagetalk-enheten. Book Editor fungerar i persondatorer med Java-stöd. Du kan bearbeta symbolböcker, tillhandahålla symbolbibliotek, göra nya symboler till dina egna bibliotek och uppdatera symbolboken till din Imagetalk-enhet.

I Book Editor -programmet kan du dra och släppa symboler från bibliotek till din bok. Symboler från många olika bibliotek kan infogas. Du kan arrangera om, ersätta och ta bort boksymboler samt bearbeta symbolers egenskaper, såsom symboltext, synonymer, mappar m.m.

Du kan skapa dina egna symboler utgående från bilder och teckningar som sparats som bildfil, och avgränsa bildfilen så att symbolen passar dina ändamål. Du kan definiera språk, rubrik och symboltext för symboler och spara dem i ditt bibliotek.

På så sätt är Book Editor en viktig del av hela Imagetalk-konceptet. Med Book Editor får du Imagetalk att växa med sin användare och stöda dennes kommunikationsbehov i olika livssituationer.
[ Tillbaka ]

Att sätta igång med Book Editor

 1. Öppna Imagetalk-webbsidorna och leta reda på länken för att hämta ner Book Editor.
 2. Installera Book Editor -programmet enligt anvisningarna på webbsidan. Vid behov installeras Java Web Start, som upprätthåller Book Editor på din dator och skapar vid behov en programikon. Installationsrutinen skapar en mapp med namnet imagetalk i ditt hemarkiv. Denna mapp innehåller dina användardata, bibliotek och böcker.
 3. Starta Book Editor. De följande avsnitten beskriver programmets viktigaste egenskaper och funktioner. Vi rekommenderar att du lär dig programmet genom att följa beskrivningarna i dessa avsnitt i handboken.
[ Tillbaka ]

Hur gör du en symbolbok

Med Imagetalk Book Editor kan du göra och bearbeta symbolböcker. När du vill göra en ny bok:
 1. Öppna Book Editor från Java Web Start -programmenyn eller genom att dubbelklicka på Book Editor -ikonen på din desktop. Öppna boken dialogen öppnas. Den visar alla tillgängliga symbolböcker i din Imagetalk-folder.
 2. Välj Ny. Välj matris -dialogen öppnas. Matrismenyn innehåller olika sidmatriser såsom 3x2, 3x3, 4x3, 6x2 och 8x6.
 3. Välj den matris som passar din Imagetalk-applikation. Matrisen ritas i bokfältet och du kan sätta igång med att göra boken.

Om du redan har en bok öppen i Book Editor, kan du göra en ny genom att välja Arkiv > Ny (Ctrl-N) från programmenyn. Programmet frågar om du vill spara den nuvarande boken, se Hur sparar du en symbolbok.
[ Tillbaka ]

Hur öppnar du en symbolbok

Du kan öppna en bok du har gjort tidigare i Book Editor för att bearbeta den vidare och/eller spara den med ett nytt namn och eventuellt ny matris:
 1. Välj Arkiv > Öppna boken (Ctrl-O) från programmenyn. Om du redan har en bok öppen i Book Editor, frågar programmet om du vill spara den, se Hur sparar du en symbolbok. Öppna boken -dialogen öppnas.
 2. Välj från boklistan vilken bok du vill öppna för att bearbeta. Om du är ansluten till Internet, kan du utvidga listan på tillgängliga böcker genom att välja Hämta. Boklistan kan innehålla modellböcker som Imagetak-teamet tillhandahåller samt böcker som någon annan Imagetalk-brukare har delat med sig.
 3. Välj Öppna boken för att öppna boken eller Ny bok för att göra en helt ny. Välj Avbryt för att stänga dialogen utan att öppna en bok.
[ Tillbaka ]

Hur bearbetar du en symbolbok

Om du gör en ny bok, är din bokmatris tom. Om du öppnade en tidigare bok, återfinns de inlagda symbolerna i bokmatrisen.
 1. Välj från biblioteksmenyn det bibliotek du vill använda. Du kan specificera valet med språkmenyn och rubrikmenyn eller sökfältet (Ctrl-F).
 2. Då du har hittat den symbol du vill lägga till boken, dra och släpp den till önskad plats i bokmatrisen. Du kan flytta symbolen i boken till vilken som helst tom plats. Om du flyttar den över en existerande symbol, ärver din nya symbol den tidigare symbolens inställningar. Du kan använda denna egenskap för att ersätta den visuella skepnaden av en symbol, men ändå behållande dess egenskaper.
 3. När du vill lägga till sidor till din bok, välj Ny sida. Du får en tom sida efter den nuvarande. Du kan förflytta dig från sida till sida med < och >.
 4. Om du vill ta bort en sida, välj Radera sida från menyn.
 5. Du kan använda klippbordet för att klippa ut, kopiera och klistra in symboler från en plats till en annan. Välj symbol och välj Klipp ut (Ctrl-X) för att klippa ut den från dess nuvarande plats eller Kopiera (Ctrl-C) för att kopiera den till klippbordet. Välj den plats dit du vill foga den senast utklippta eller kopierade symbolen och välj Klistra in (Ctrl-V). Om du vill klippa ut eller kopiera innehållet på en hel sida, välj Klipp ut sida eller Kopiera sida, flytta till den sida dit du vill foga symbolerna och välj Klistra in sida.
 6. Du kan bearbeta symbolens egenskaper genom att välja symbolen i fråga och sedan välja Symbol > Egenskaper. En dialog öppnas, och du kan bearbeta symboltexten. Du kan lägga till synonymer till din symbol. Genom att märka Inget mellanslag efter kan du definiera alfabetssymboler. Välj Spara för att stänga fönstret med de inställningar du gjort.
  Märk att du kan måla symbolens ord/uttryck med att trycka på tabulatorknappen, så du kan behändigt ersätta texten genom att skriva över. Märk också, att du kan spara och stänga fönstret behändigt med att trycka på Enter.
 7. Du kan definiera en symbol som mapp genom att välja Mapp i Egenskaper-fönstret. Om du vill att mappen samtidigt beter sig som en meddelandesymbol, välj Dynamisk mapp. Dethär är ett behändigt och effektivt sätt att skapa dynamiska böcker. Om du vill, kan du ändra på mappens text i Egenskaper-fönstret.
 8. När du har definierat en mapp kan du öppna den genom att dubbelklicka. Inne i mappen är första symbolen på varje sida Tillbaka. Genom att dubbelklicka på den stänger du mappen och åker tillbaka till föregående nivå, eller till första sidan, om det är fråga om en dynamisk mapp. Du kan lägga till symboler till mappen på samma sätt som till vilken som helst boksida.
[ Tillbaka ]

Hur sparar du en symbolbok

När du vill spara din bok:
 1. Välj Arkiv > Spara (Ctrl-S). Om du inte har sparat din bok tidigare, öppnas Spara boken -dialogen, och du kan namnge boken i namnfältet. Din nuvarande matrisinställning är antagsvärde i bokmatrismenyn.
 2. Skriv ett beskrivande namn och välj Spara. Om du inte vill spara boken, välj Avbryt.

Om du vill spara den bearbetade boken som en ny bok utan att skriva över din tidigare:
 1. Välj Arkiv > Spara som (Ctrl-Shift-S). Spara boken -dialogen öppnas, och du kan namnge boken i namnfältet.
 2. Vid behov kan du välja en annan matrisinställning i bokmatrismenyn. Sålunda kan du kopiera en välgjord bokstruktur för flera bokmatrisinställningar utan att riskera att förstöra den ursprungliga boken.
 3. Skriv ett beskrivande namn, byt eventuellt bokmatris och välj Spara. Om du inte vill spara boken, välj Cancel.
[ Tillbaka ]

Hur uppdaterar du boken till din enhet

När du vill uppdatera din symbolbok till din Imagetalk-enhet:
 1. Välj Arkiv > Uppdatera från programmenyn för att öppna Uppdatera boken -dialogen. Där kan du upprätthålla din licensdata och där har du tillgång till olika valmöjligheter för din bokfil. Du kan ha en eller flera licenserade brukare i menyn för licenserade brukare.
 2. Välj från menyn den brukare för vem du vill uppdatera den valda boken. Om du inte har anslutit en licens, är brukarmenyn tom. I det fallet bör du först ansluta en giltig licens.
 3. Skriv serienumret (IMEI-koden) för brukarens Imagetalk-enhet i licensfältet och välj Anslut licens.
 4. Om och när din distributör har accepterat licensen för ifrågavarande serienummer, lägger programmet den licenserade brukarens namn eller beskrivning till menyn för licenserade brukare.
 5. Välj metod för uppdatering. Antagsvärdet är Uppdatera över mobilnätet, med vilket du gör en uppdateringsfil till Imagetalk-servern. Du kan slutföra uppdateringen enbart med att välja Uppdatera i Imagetalk-enheten. Alternativt kan du Uppdatera lokalt och välja Destination för din bok.
 6. I det fallet, välj Bläddra för att öppna en dialog där du kan välja den plats där du vill spara uppdateringsfilen. Den valda platsen visas i textfältet och programmet minns den sist valda platsen när du nästa gång öppnar dialogen. Välj bland de följande alternativen för din bokfil:
  • Moduler: Här kan du välja vilka moduler blir tillgängliga i din Imagetalk-enhet. Composer-modulen (symbolboken) är alltid vald. Du kan välja eller välja bort alla andra moduler beroende på vad din brukares licens tillåter. Sålunda kan du introducera mångfalden av Imagetalk-egenskaper gradvis för brukaren eller försöka med alla på en gång.
   Märk att talsyntesens språk väljs med källspråkmenyn. Översättningsmodulen tas i bruk när du väljer översättningsspråk.
  • Stora bokstäver: Med denna inställning visas symboltexten i din bok med stora bokstäver. Vi rekommenderar att inte använda stora bokstäver när du redigerar boken i Book Editor om det finns en chans att brukaren i något skede börjar använda också små bokstäver.
  • Visa synonymer: Om du har lagt till synonymer till din symbol, visas ändå bara den aktuella texten i Imagetalk-enheten, ifall du inte väljer detta alternativ. När du väljer att visa synonymer, beter sig de symboler som innehåller synonymer likt mappikoner. När du väljer en sådan symbol, öppnar den en sida som visar alla synonymerna med samma symbol. Märk att symboler letas också på basen av synonymer för inkommande textmeddelanden även när du inte väljer denna egenskap.
  • Spara orden till fil: Ordlistan är ett praktiskt hjälpmedel för meddelandekumpaner till en brukare, i och med att de vet vilka ord och uttryck de kan använda så, att motsvarande symbol hittas när meddelandet visas.
 7. Definiera de alternativ du vill använda och välj Uppdatera. Programmet skriver uppdateringsfilen till vald plats.
  • Om du väljer att uppdatera över mobilnätet, kan du färdigställa uppdateringen med att välja Uppdatera i symbolbokmenyn i din Imagetalk-enhet. Uppdatering förutsätter att din mobilabonnemang innehåller GPRS-service. Om uppdateringen av någon anledning misslyckas, eller om du frivilligt avbryter den, bibehålls den tidigare symbolboken i Imagetalk-enheten.
  • Om du väljer att uppdatera lokalt, skrivs en fil med namn .sis till vald plats. Kopiera filen med Bluetooth, minneskort eller Nokia PC Suite till din Imagetalk-enhet.
 8. Om du vill stänga uppdateringsföstret utan att uppdatera, välj Avbryt.
[ Tillbaka ]

Hur skriver du ut din symbolbok

Om du vill skriva ut en symbolbok i Book Editor -programmet:
 1. Välj Arkiv > Skriv ut (Ctrl-P) från programmenyn. Uppdateringsfönstret öppnas.
 2. Välj ifrågavarande brukarlicens som eventuellt innehåller licens för att använda vissa kommersiella bibliotek såsom PCS och Pictogram.
 3. Välj Skriv ut. Utskriftsfönstret öppnas, och du kan välja utskriftsalternativ:
  • Snabb utskrift skriver ut boken med symboler av storleken 32x32 pixels för bokplanering.
  • Bokutskrift skriver ut boken med symboler av storleken 128x128 pixels för att göra en manuell kopia av symbolboken med bättre utskriftskvalitet.
 4. Välj önskat alternativ, och utskriftsfönstret öppnas. Du kan bläddra dina utskriftssidor och skriva ut en viss sida eller alla bokens sidor. Märk att om du har olicenserade kommersiella symboler i din bok, kommer dessa symboler att förses med ett kryss över.
[ Tillbaka ]

Hur lägga till bibliotek och egna symboler

Du kan göra dina egna symbolbibliotek och lägga till symboler till dem. De bildfiler som du tänker använda bör finnas arkiverade på din hårdskiva eller ett tillgänglig nätverk i formatet GIF, JPG eller PNG. När du vill göra ett nytt bibliotek:
 1. Välj Bibliotek > Nytt bibliotek från programmenyn. Dialogen Nytt bibliotek öppnas.
 2. Skriv ett beskrivande namn åt ditt bibliotek, välj Språk och välj Lägg till. Det nya biblioteket öppnas och dess namn är valt i biblioteksmenyn. Välj Avbryt om du vill stänga dialogen utan att göra ett nytt bibliotek.

När du vill göra en ny symbol:
 1. Välj från biblioteksmenyn det bibliotek dit du vill lägga till symbolen och välj Bibliotek > Ny symbol. Alternativt kan du högerklicka i biblioteksområdet och välja Ny symbol från den kontextuella menyn. Öppna-dialogen öppnas.
 2. Välj den bildfil från vilken du vill göra symbolen. Bildfilen öppnas i symbolredigeraren och den motsvarande symbolen förevisas i tre storlekar till höger. De tre symbolstorlekarna som används i Imagetalk-symbolböcker är 32x32 pixels (Series 60 och Pocket-versionen), 64x64 (Symbol Writer och Infofönstret) och 128x128 (Desktop-versionen, utskrift).
 3. Om du är inte är nöjd med symbolen som sådan, kan du avgränsa bilden och använda bara en del av den. Avgränsningsredskapet är ställt in så, att bredden och höjden är densamma. Om du markerar bort Proportionellt, kan du vidga symbolen i sid- eller höjdled så, att proportionen förvrängs.
 4. Vid behöv kan du svänga bilden 90 grader medsols med Sväng.
 5. Avgränsa genom att placera muskursorn på startpunkten och dra diagonalt till ändpunkten. När du släpper musen, låses avgränsningsrektangeln till valt område. Om du inte är nöjd med din avgränsning, kan du försöka på nytt så många gånger som behövs.
 6. När du är färdig, välj Spara för att spara din nya symbol till ditt bibliotek. Egenskaper-dialogen öppnas, och du kan ställa in egenskaperna för din nya symbol. Börja med att skriva symboltexten (ord eller uttryck).
 7. Om ditt bibliotek innehåller bara några få symboler, kan du lämna dem under rubriken Alla. Men om du lägger till flera symboler, vill du kanske lägga till rubriker för att hålla reda på ditt bibliotek. Skriv självvalt rubriknamn i Rubrik-kombinationsmenyn och välj+ (Lägg till). Rubriken läggs till menyn, och du kan härefter välja den för vilken som helst av dina symboler. Om du vill radera en rubrik, välj de symboler som hör till rubriken och ändra rubriken till någon annan. När det inte finns symboler kvar under rubriken, försvinner den från rubrikmenyn.
 8. Om du vill lägga in symboltext på ett annat språk, välj översättningsspråket från språkmenyn. Därefter skriv symboltexten för det språket.
 9. Välj slutligen Spara för att spara symbolens egenskaper.

Om du vill ändra på din symbol, välj den i biblioteksområdet och välj Redigera symbol. Öppna-dialogen öppnas, och du kan välja den bildfil som du vill använda för att göra den modifierade symbolen.

Om du vill ändra på din symbols egenskaper, välj den i biblioteksområdet och välj Egenskaper.

Märk att du kan fritt ändra egenskaperna och lägga till nya efter att du har dragit symbolen från biblioteket till boken, se Hur redigerar du symbolboken.
[ Tillbaka ]

Hur delar du med dig Imagetalk-data

Du kan dela med dig data till andra brukare med den inbyggda upp- och nedladdningen. För att dela med dig den bok du har öppen i Book Editor:
 1. Välj Arkiv > Dela från programmenyn. En dialog öppnas med kombinationsmeny för mottagarens e-postaddress och ditt lösenord samt knappar för att välja om du vill dela med dig boken som sådan eller om du vill bifoga de bibliotek du använt.
  Märk att allmänna och kommersiella bibliotek inte bifogas, eftersom mottagaren kan hämta dem från Imagetalk-servern.
 2. Välj mottagare för din bok och välj Dela. När mottagaren väljer Hämta ner i Öppna boken -dialogen, tillfogas boken med eventuella bifogade bibliotek till listan på tillgängliga böcker.

Om du vill dela med dig ett symbolbibliotek:
 1. Gör och spara en symbolbok enbart med symboler från det bibliotek du vill dela med dig. En symbol räcker.
 2. Med denna bok öppen, välj Arkiv > Dela. Upprepa steg 1 och 2 ovan. Nu har din mottagare en nonsensbok med bifogat bibliotek tillgänglig.
 3. Radera den onödiga boken genom att välja Radera i Öppna-dialogen.
[ Tillbaka ]

Hur gör du säkerhetskopia av dina Imagetalk-data

 1. Välj Arkiv > Gör säkerhetskopia från programmenyn. En dialog öppnas och frågar ditt lösenord. Välj Gör säkerhetskopia för att låta programmet göra en säkerhetskopia av dina data till Imagetalk-servern eller Avbryt för att stänga dialogen utan att göra säkerhetskopia. I första fallet får du en notifikation om lyckad säkerhetskopia.
 2. Välj Arkiv > Återställ från programmenyn om du vill återställa dina data från sista säkerhetskopian. Programmet frågar ditt lösenord. Välj Återställ för att hämta ner den sista säkerhetskopian och ersätta de nuvarande filerna med dem i säkerhetskopian. Som tryggåtgärd sparas de nuvarande filerna i en mapp kallad ImagetalkOld.
[ Tillbaka ]

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.